Кметът на Добрич: Нужни са спешни действия за цялостно почистване на река Добричка
Кметът на Добрич: Нужни са спешни действия за цялостно почистване на река Добричка / Дарик Добрич

Кметът на Добрич Детелина Николова настоява пред областния управител и кмета на община Добричка за спешни действия по прочистването на коритото на река Добричка на територията на съседната община. По сведение от специалисти по хидротехническо строителство през последните поне 20 години не е извършвано цялостно продълбаване и почистване на коритото на реката.

В търсене на отговор за причините, довели до бедственото положение в Добрич Николова е провела среща с представители на Секция „Водно строителство“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/- Добрич. Като резултат от срещата са се очертали няколко основни извода, съобщават от преслужбата на общината.

Първият извод е направен предвид обстоятелството, че територията на община Добрич е вписана в територията на община Добричка и дейностите по поддържане проводимостта на река Добричка би следвало да са обвързани - проектите да се разработват и изпълняват цялостно и едновременно на територията на двете общини.  Оттичането на водите, провеждани от коритото на реката през територията на община Добрич, е в посока към пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ село Врачанци, разположена на територията на община Добричка. По сведение от специалистите по хидротехническо строителство през последните поне 20 години не е извършвано цялостно продълбаване и почистване на коритото на реката в участъка от ПСОВ до околовръстен път ІІ-97, вследствие на което са се образували наносни запълвания, които намаляват скоростта на оттока, понижават височината на бреговете и при подприщване на водите се създават условия за разливи. Наносните запълвания дотолкова са заличили коритото на река Добричка, че на определени места сервитутните зони се обработват от земеделски производители.

По този повод кметът на Добрич Детелина Николова настоява спешно да се предприемат адекватни действия за възстановяване нормалната проводимост на река Добричка в посочения участък.

Вторият извод е свързан с двете направления от изток - водосборната област на територията на община Добричка с обхват селата Славеево, Поп Григорово, Полковник Свещарово, Полковник Минково, Победа и преливащите води от язовирите „Полковник Минково“, „Плачи дол-1“ и „Плачи дол-2“. Събраните водни количества преминават на територията на Добрич по дере „Сердика“ и се вливат в коритото на река Добричка. Второто направление е от юг - водосборната област на територията на община Добричка с обхват селата Богдан, Опанец, Драганово и други. Събраните водни количества също преминават на територията на град Добрич по дере „Сердика“ и се вливат в коритото на река Добричка.

Кметът Детелина Николова очаква областният управител да се разпореди кметовете и кметските наместници на населените места, разположени във водосборната област, да извършат необходимите действия по прочистването на коритото на река Добричка и прилежащите сервитутни и заливни зони, както и зоните на вливащите се в реката дерета, с цел да не се нанасят наноси, които да затлачват движението на водите през територията на град Добрич.

Становището на специалистите от КИИП-РК Добрич е, че следва да се направят предпроектни проучвания за възможността за задържане на високата вълна, посредством изграждане на необходимите хидротехнически съоръжения. Николова счита, че е необходимо спешно да се извършат предпроектни проучвания и геодезическо заснемане на коритото на река Добричка в участъка на земната корекция на реката. Кметът на Добрич очаква съдействие от страна на областния управител за съвместни дейности за защита на населението на община град Добрич и община Добричка от бъдещи природни въздействия от подобен характер. В тази връзка Николова е настоява за спешна среща с областния управител Недко Марчев.

Още на 26 юни в писмо до областния управител тя е поискала срочна информация за състоянието на язовирите във водосборните зони, както и за тяхната експлоатация и контрол, допълват от пресслужбата на общината. В резултат на това областният управител Недко Марчев е назначил комисия и след проверка е уведомил, че язовирите са включени в списък на потенциално опасните за 2014 г. Направени са предписания до кмета на община Добричка и до концесионерите на водоемите в община Добричка.
Областният управител е информирал още, че „що се отнася до високата вълна навлязла в Добрич от посока юг – югозапад поради липса на хидротехнически съоръжения /язовири/ количествата вода са от повърхностните води на водосборните зони”.

В последващи писма от 15 юли - до областния управител Недко Марчев и до кмета на община Добричка Петко Петков, Детелина Николова е настояла за спешни действия по прочистване на коритото на река Добричка в съседната община. В писмата тя информира, че вследствие на проливните дъждове от 19 – 20 юни са нанесени сериозни поражения на частни и общински имоти, разположени в непосредствена близост до коритото на река Добричка, преминаващо през територията на Добрич. „Увредени са разположените в тях жилищни, обслужващи и производствени сгради, като някои от тях са негодни или опасни за обитаване. Похабено е имущество, машини и съоръжения, материали и готова продукция. Нанесените щети са огромни за мащабите на икономиката и населението на община град Добрич“, пише кметът.