Жителите на Бургас ще решат за развитието на града до 2020-а
Жителите на Бургас ще решат за развитието на града до 2020-а / netinfo

Стартира работата по изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас. Обединение „Устойчиво развитие за Бургас" е избраният изпълнител, който заедно с Община Бургас ще разработи визията за развитие на града до 2020 г. и ще идентифицира приоритетни градски зони за въздействие. Интегрираният план има за цел да зададе приоритетите за развитие и да определи, какво на практика ще се случи в града през следващите седем години.

Основна роля при изготвянето на интегрирания план ще имат жителите на Бургас. В серия от обществени обсъждания, фокус групи и анкетни проучвания, които ще стартират през август, ще бъде търсено мнението на бургазлии за сегашното състояние на града - по отношение на неговото икономическо състояние, инфраструктурата, социални услуги, образование, екология.

При изготвяне на анализа на настоящата ситуация ще се проучи и наличната в Община Бургас информация и планови документи - стратегии, програми, споразумения, отчети, наредби, правилници, проекти. Ще бъдат проведени интервюта с ключови общински експерти в различни сфери.

На базата на събраната изходна информация от обществените обсъждания, анкети и документация, ще бъде изготвен комплексен целеви анализ, извеждащ силни и слаби страни, възможности и пречки пред развитието на града. Въз основа на резултатите от анализа ще бъде разработена визия за развитието на Бургас до 2020 г., насочена към подобряване на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на градските зони.

На следващ етап ще бъдат определени три приоритетни градски зони за въздействие - такива с понастоящем нереализиран потенциал или негативни тенденции в развитието си. Те също ще подлежат на обществени обсъждания и одобрение от страна на Община Бургас, като в последствие ще бъдат внесени за гласуване от Общински съвет.

На финалния етап зоните ще бъдат представени за одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие", в рамките на която се финансира проектът за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас. Регионалните планове ще залегнат в основата на националната стратегия 2020. На базата на националните стратегии на страните-членки на ЕС, от своя страна, ще бъдат програмирани еврофондовете за следващия програмен период 2014-2020 г.