Община Разлог с три нови проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество
Община Разлог с три нови проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество / Община Разлог - пресцентър

Общинският съвет в Разлог одобри участието на Община Разлог, като партньор с проекти  по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег Гърция- България 2014-2020".

Община Разлог ще кандидатства с проектите "Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта  – културно наследство и спортна валоризация", "Подобряване качеството и достъпа до първична здравна помощ в трансграничния регион за общности, застрашени от социално изключване" и "Иновативни подходи за опазване и мониторинг на биоразнообразието и повишаване на обществената осведоменост в трансграничните защитени територии".

Парламентаристите решиха активите, придобити при изпълнение на проектите с финансиране от безвъзмездна финансова помощ, да бъдат използвани единствено и само за целите, заложени в проектното предложение най-малко 5 години след приключване на проектните дейности.

Очакваните резултати от проектните предложения са активното привличане на младежта в дейности свързани със запазването и съхранението на културното и спортното наследство, подобряване на първичната и спешна медицинска помощ в трансграничния район, което ще даде съществен принос за обновяването и оборудването на съществуващи и нови практики в медицинската  помощ, създаване на условия за научно-изследователска дейност в областта на екологията, биологията, лесовъдството, метеорологията, геологията и др.