Община Благоевград ще кандидатства по програмата Бъди шампион
Община Благоевград ще кандидатства по програмата Бъди шампион / снимка: Дарик - Благоевград, Елина Христова, архив

Общинският съвет прие предложението на кмета Костадин Паскалев за изменение и допълнение на Плана за финансиране на капиталови разходи и общинския бюджет след постъпило в Община Благоевград писмо от Българския футболен съюз за кандидатстване по Програма “Бъди шампион” – 2011. Програмата предвижда изграждане на модулни мини футболни комплекси с цел подем на детско-юношеския футбол и свободен достъп на желаещите да спортуват за здраве.

Необходимото финансиране за изпълнение на обекта е разделено между БФС и Ощина Благоевград, като Българският футболен съюз ще предостави 30 000 лева без ДДС, а
Община Благоевград – 25 500 лева без ДДС, като данъкът добавена стойност в размер на 11 100 лв. ще поеме Общината.

За изпълнение на програмата Община Благоевград е необходимо да открие отделна бюджетна сметка в лева, открита в полза на програма “Бъди шампион”. Разплащането ще се извърши на два етапа - 70 % аванс при подписване на договора за изпълнение и 30 % доплащане до 7 календарни дни след подписване на приемно-предавателен протокол между Общината и Изпълнителя.

След прецизиране на количествено-стойностна сметка на обекта за ремонт на общинския път Благоевград – Еленово, с. Изгрев, стойността на обекта възлиза на 235 000 лева. Кметът предлага за сумата от 27 400 лева да бъде включен на нов обект - "Ремонт общински път в участъка от кв. "Струмско" при бл. 24 А до отклонението за Нови гробища.

В Инвестиционната програма на Община Благоевград за 2011 година е включен обект "Изграждане на парк в квартал Еленово І" на стойност 58 300 лева. За полагане на настилки, изграждане на водопроводна и канализационна система и изграждане на дейностите по част “Електро” са необходими общо около 100 000 лева.

Общинскияст съвет даде съгласие Община Благоевград да кандидатства по програма “Бъди шампион” за изграждане на модул “Мини игрище за футбол”, което да стопанисва Пето СОУ “Георги Измирлиев”. Учебното заведение от своя страна се задължава да осигури охрана и сервизно обслужване през годините на ползване.

Благоевградските съветници гласуваха промяна в разходната част на бюджета, като функция “Образование”, дейност Общообразователни училища се увеличава с 6 600 лева. Увеличава се и функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, местна дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" с 41 700 лева, като се намалява функция “Разходи некласифицирани в другите функции”, местна дейност "Резерв".