Четири села в община Благоевград ще имат ново улично осветление
Четири села в община Благоевград ще имат ново улично осветление / Снимка: Община Благоевград

Община Благоевград бе отличена с „Първо място“ за проект, след заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония. Чрез проекта, четири села от община Благоевград ще бъде въведено енергийно ефективно улично осветление. По време на заседанието на Комитета бяха одобрени 44 проекта от общо подадени 213 по Първа покана за набиране на проектни предложения. При изключителна конкуренция, на първо място с общ брой 96 точки, е класиран проектът на Община Благоевград с наименование: „Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград – Делчево” по Приоритетна ос 1 „Околна среда”. Партньор на Община Благоевград е Община Делчево, Бивша Югославска Република Македония.

Реализацията на проекта ще доведе до въвеждане на енергийно ефективно улично осветление в четири села от Община Благоевград – с. Логодаж, с. Падеш, с. Покровник и с. Зелен дол, като срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Одобреният бюджет възлиза на 379 921.08 евро, които безвъзмездно ще бъдат дадени на Община Благоевград.

Проектното предложение бе внесено в началото на годината, а самите дейности по неговата реализация ще стартират, след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.