Браншови организации подкрепят създаването на Национален съвет по е-управление
Браншови организации подкрепят създаването на Национален съвет по е-управление / снимка: sxc.hu

Ефективното осъществяване на Стратегията за електронно управление може да се гарантира само чрез партньорство и координация между бизнеса, гражданските организации и всички заинтересовани екипи и звена на държавната администрация. Това се казва в обединената позиция на най-големите български браншови организации в сферата на ИКТ - БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Българската уеб асоциация относно стратегията, която е публикувана за обществено обсъждане.

Браншовите организации подкрепят създаването на Национален съвет по е-управление към Министерски съвет, който включва представители на изпълнителната власт, граждански неправителствени и браншови организации, което е предвидено в стратегията.

При потвърждаване на политическата воля за осъществяване на новия организационен модел, основан на сътрудничество между държавата и ключовите обществените групи, браншовите организации - БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Българската уеб асоциация, заявяват своя ангажимент за активно участие в Националния съвет по е-управление и съпътстващите го комитети, се казва в позицията.

Национален съвет ще осигурява възможности за развитие на единни дългосрочни политики и референтни рамки за различните сектори в рамките на държавната администрация. Централизацията на ИКТ стратегията осигурява приемственост и изключва дублирането на задачи в различните ИКТ проекти, като така води до оптимизация на разходите на държавната администрация, намаляване на корупцията и многократно увеличаване на ефективността на ИКТ инвестициите, обясняват браншовите организации, обясняват браншовите организации.

Националният съвет по е-управление ще осъществява активно стратегическо управление. Стратегията и плановете ще бъдат актуализирани, за да отговарят на динамично променящата се среда и реалния прогрес за изпълнение на стратегията.
Широката представителност, която се гарантира от заложения в Стратегията за е-управление Национален съвет, спомага за налагането на прозрачност и отчетност в администрацията чрез инвестиционно управление на ИКТ проектите. Националният съвет ще се грижи за приоритизацията, управлението, контрола и последващата оценка на тези информационни системи, прилагайки утвърдени международни практики и обективни ключови показатели.