/ iStock
Непрекъснатите модификации в различните сектори на индустрията водят до подобряване на много аспекти на глобално и локално ниво, които непрестанно се открояват в новините и реалния живот. Благодарение на стремглавото развитие на технологиите и иновациите, намиращи приложение в работата на компании с разнородна дейност, се подобрява значително и работната среда. 

Материали по темата се публикуват от специализирани информационни източници като например индустриалния портал IndustryInfo

Как развитието на индустрията влияе на работната среда и процеси?

Работната среда силно се повлиява от технологичния напредък. На първо място, поради иновациите в сферата на технологиите, се появиха нови професии, изискващи специфични квалификации. Това подобрява не само уменията на работника, но и колективното ниво, което от своя страна рефлектира върху климата на бизнеса. 

Въпреки положителните аспекти на тези промени, касаещи прогреса на индустрията, съществуват и негативни такива. Липсата на квалификация от страна на голяма част от работната сила създава недостиг в предприятията. Изискванията към работниците се изменят, създават се нови длъжности. Нестабилната икономическа среда също повлиява негативно бизнеса и работната среда. 

Кои са положителните аспекти за работната среда, които са вследствие на развитието на индустрията?

Неминуемо, заедно с развитието на индустрията, което е съсредоточено основно в развитието на технологиите, благодарение на които всеки отрасъл да черпи ползи и да се усъвършенства, идват и предимствата. Основните възможности, които рефлектират върху работната среда и дават възможност на бизнес предприятията да се усъвършенстват, са:

1. Преквалифициране

На професионално ниво, преквалифицирането притежава значителни предимства. Основните такива, които влияят върху личностния аспект на работника, но се отразяват и върху общото цяло, са научаване на повече знания, възможност за по-висока заплата и повече облаги. Поради липсата на квалифицирани кадри, компаниите предлагат работни места на неопитни хора, което дава възможност за впускането в нов проект, който би могъл да донесе много нови възможности.

2. Поява на нови професии

Заедно с иновациите започват да възникват и нови професии, като гейм тестери, инфлуенсъри, блогъри, специалисти по зелена енергия, медиатори. Всички те възникнаха през последните години, вследствие на развитието на технологиите, наличието на социалните мрежи и усъвършенстването на онлайн бизнеса. Благодарение на тези нови позиции, много хора, недоволни от текущата си длъжност, биха могли да се впуснат в ново начинание, което да ги удовлетвори, а това да се отрази върху начина им на работа. 

3. Намаляване на безработицата

Вследствие на появата на много нови работни позиции и професии, се предполага намаляване процента на безработицата в общ план.

4. Възможност за провеждане на онлайн курсове

Благодарение на развитието на индустрията и в по-тясна връзка на техниката и комуникационните устройства, много хора имат възможността да трупат знания от комфорта на собствения си дом, без да се налага да присъстват физически. Това стимулира повече служители да се записват в онлайн академии и школи, където да трупат ценни знания, които на по-късен етап да приложат в работата си. 

5. Подобрение на бизнес климата в малките предприятия

Благодарение на необятните възможности на 21-и век, все повече ентусиасти могат да предприемат ново начинание и да започнат бизнес. Именно желанието за успех провокира наличието на добър вътрешен климат.

6. Подобрение на условията за труд

Оптимизирането на машините, намаляването на физическата работа, която извършват работниците, както и увеличението на скоростта, с която се изпълняват задачите, повлиява условията на труд. Освен това, новите съоръжения и оборудвания, които се използват в сектори, като производството, са тествани, покриват стандарти за безопасност и рядко достигат до състояние на авария, която би могла да застраши работника. 

7. Увеличение на производителността

Колкото повече машини участват в процеса на работа, толкова повече ще се повиши скоростта, с която се извършват задачите и съответно производителността. Това спестява време, намалява шансовете за проява на дефекти или изработване на некачествена продукция. 

8. Стимулиране на креативността

Благодарение на развитието в индустрията, много собственици на бизнеса започнаха да търсят иновативни и креативни способи за изпълнение на задачите. Именно поради тази причина, стимулирането на мисловните дейности, въображението и креативността сред екипа, може да доведе до положителни емоции от страна на персонала и възникване на блестящи идеи и открития, които да бъдат вложени в процеса на работа.

9. Възможност за професионално развитие

С непрестанния технологичен напредък в индустрията, който не спира да се развива и усъвършенства, се увеличават и възможностите за професионално развитие, което е голямо предимство за хората, искащи да имат градация в йерархическата структура. По този начин, се увеличават стимулът и качеството на работа.

10. Инвестиции в нови проекти

Благодарение на развитието на индустрията, все повече инвеститори биват привлечени от идеите на малки и средни предприятия, което води до подобряване на икономиката. По този начин, се увеличават шансовете за нови постижения, които да променят света.

По какъв начин може да се подобри работната среда в екологичен аспект, като част от индустриалните промени?

В разрез с индустрията стои екологията. На колкото по-високи обороти работи промишлеността, толкова повече околната среда търпи негативно влияние. Сектори като добивна, строителна промишленост и енергетика влияят значително на състоянието на околната среда. С подобряване на работната среда, отделните предприятия биха могли да повлияят и на екологията. 

Това може да се постигне чрез стимулиране на зеления транспорт, осигуряване на електрически автопаркове, зона за паркиране на велосипеди. Изграждане на фотоволтаични панели е често срещан и популярен метод през последните години за преминаване към зелено електроснабдяване, което черпи кинетична енергия от възобновяеми ресурси.

Поставянето на сектори за разделно изхвърляне и рециклиране са отличен начин да се намалят отпадъчните вещества, които попадат във водата, въздуха и почвата.