Д-р Елеонора Лилова
Д-р Елеонора Лилова
Д-р Елеонора Лилова, Председател на ДАЗД пред Darik News разказва за нуждата от издаване на Бяла книга за детето, за основните нужди на децата и какво още институции и държавата следва да направят за благото на децата на България.

Какъв сигнал е за институциите и обществото ни като цяло излизането на „Бялата книга за детето“?

„Бяла книга за детето“ е сигнал за внимание към политиките за детето у нас. Внимание, което е необходимо за нашите деца и важно да насочим към всеки един от нас – родител, гражданин, професионалист. Тя е ключов знак, че тази политика има нужда от специално внимание. Често възрастните оставяме подрастващите да се развиват от грижите на родител или някой друг човек, както и от само себе си, а трябва да си даваме сметка, че независимо дали специално се ангажираме с отглеждане, обучение, възпитание или социализиране на деца, всъщност всеки един от нас има своята роля в живота на децата. Всеки един от обществото е свързан с развитието на децата – като пример за подражание в дома, на публично място или в интернет.
Изданието е и сигнал за равносметка към институциите, който включва преглед на постигнатото за децата на България в 10-годишен период. Всяка от шестте области в книгата съдържа обзор какви са предизвикателствата пред децата, продиктувани от времето, средата, обществено-икономическото развитие в страната ни и в глобалния свят.
Мисията на „Бяла книга за детето“ е да отвори с ключ вратата на консенсуса за вземане на решения, свързани с нашето бъдеще – децата на България. Ключът представляват дейностите и сериозната ангажираност на обществото и държавата с проблемите и подкрепата на съвременните деца и техните родители.

Разкажете ни за Бялата книга - кои са най-важните компоненти, изследвания, резултати и изводи, които са включени в нея?

„Бялата книга за детето“ е резултат от задълбочена работа на структуриране на 72 материала, предоставени ни от министерства, агенции и организации, които отразяват разработени и внедрени политики за развитие и закрила на детето. В нея е отразена дейността на изградената система от органи по закрила, както и резултата от диалога между институциите и гражданския сектор. Анализиран е и натрупания опит в последните 10 години по темите за благосъстоянието, детското здравеопазване, образование, спорт и култура, детското участие, сигурността в реалния и цифровия свят. Тя предоставя информация за постигнатото до момента и поставя редица предизвикателства пред нас по шестте теми в нея.
В книгата са представени данни от Национално представително изследване чрез метода „лице в лице“, което показва мнението на родители и граждани относно възможността на държавата да е в помощ на родителите и децата, както и да осигури защитата на децата у нас. Поместени са мнения на деца, членове на Съвета на децата към ДАЗД, които смятат, че най-важното за тях е наистина да бъдат чути и мнението им да се взема предвид по въпроси, които ги касаят.
Изводите са свързани с редица предизвикателства за подобряването на работата и постигане на широк обществен консенсус за националните приоритети и политиките за осигуряване на качествен живот, благополучие и личностно развитие на децата на България. Отразена е
необходимостта от създаване на условия за насърчаване и активно включване на родителите и децата в дейности и инициативи в училищния и обществения живот.
С тази първа в България „Бяла книга за детето“ отправяме послание към всички, че децата имат нужда от нас, порасналите деца, за да се развиват, доказват и за да успяват сами в живота си, когато израстат.

Как България може да се грижи по-добре за своите деца?

Въпросът Ви е много точен. България е силна, когато се обединява и това е доказано многократно в славната ни история. България и сега трябва да се обедини, както го е правила в годините в различни битки. Истинската битка днес е битката за бъдещето на нашите деца. Затова създадохме тази Бяла книга. Идеята е с нея да дадем обещанието, че всички заедно: институции, граждани, представителите на бизнеса и неправителствените организации ще направим всичко по силите и възможностите си, за да защитим децата у нас – правото им да живеят, да растат, да учат, да бъдат чути и да развиват пълния си потенциал.
Смятам, че е дошло времето да надскочим недоверието един към друг, съмненията и разногласията, и да намерим общото разбиране как да подобряваме живота на децата и да правим повече деца щастливи. Затова ще се радвам тази Бяла книга да е пътеводител за постигане на обединение за политиките за българските деца, В края на този път, който извървяваме, всички ние ще сме изпълнили дълга си на отговорни граждани и ще сме осигурили смислен живот на децата ни.
Обществото ни винаги е поставяло във фокуса на своето внимание детето като личност. Всеки от нас дава мило и драго детето му да живее по-добре и да надминава успехите на родителите си. Тогава, когато всеки от нас замилее за всяко едно дете и когато прояви грижа и разбиране към всяко дете, тогава ще се обърнем един към друг и ще заживеем заедно като едно голямо българско семейство. Вярвам в доброто и всеки човек у нас. Дълбоко в себе си ние сме устроени да помагаме на децата и знаем, че те са крехки същества, които имат нужда от грижи, обич и подкрепа.
Затова смятам, че България може да се грижи още по-добре за своите деца като повиши своята чувствителност към проблемите на децата и младежите, а и към техния личен потенциал.

Как политици и институции в България могат да заработят по-успешно в името на децата ни?

Политиците и институциите в България могат да заработят по-успешно в името на децата ни, когато осмислят, че всяко дете е важно и детските политики трябва да бъдат в основата на всяка една политика у нас. Постигането на добра координация в исканията на политиците и дейностите на институциите, може да се случи само при добро сътрудничество в чисто човешки план. Отговорността, която носи всеки един от нас е отговорност като човешки същества с равни права, а децата ни имат право на още по-специално отношение, закрила и гарантиране на човешките им права. Подкрепата на детето преминава през подкрепата на родителите му и когато политиките и работата за подкрепа са навременни и в необходимото качество и количество, то политиците и институциите ще са заработили в синхрон и ще са изпълнили отговорността към народа.
В „Бяла книга за детето“ е поставен акцент върху правния аспект на промените в политиките за детето и подкрепящата родителите и децата роля на държавата. Резултатите от националното представително проучване показват, че преобладаващото обществено мнение свидетелства за недостатъчно висока удовлетвореност от политиките по отношение на децата у нас. Много от предизвикателствата, свързани с пълноценното личностно развитие на децата от новото нет поколение, могат да бъдат преодолени с по-ефективни законови рамки, политики и ясни мерки по отношение на всички сфери, съставляващи детското благосъстояние: детското здраве, достъп до качествени образователни и социални услуги, занимания, култура и др.
Тази книга е повод за това да се обединим в постигането на обществен консенсус, да съумеем още по-добре да координираме дейността между институциите и организациите, да предприемем навременни мерки за подкрепа на родителите при откриване на деца, живеещи в бедност или в риск от бедност, както и до повишим качеството на живот като цяло.