/ iStock/Getty Images
Общото събрание на следователите избира свой представител за новия състав на Висшия съдебен съвет. Мандатът на сегашния състав изтича през есента.

Право на участие в Общото събрание на следователите имат 435 души, като 396 от тях са заявили електронно гласуване. Общото събрание ще се проведе в две последователни съботи. Днес е изслушването на кандидатите, а следващата събота е гласуването.

Прокурори поискаха 6 месеца преходен период за завършване на делата в спецправосъдието

Кандидатите са трима - Бойко Атанасов от следствения отдел на градската прокуратура, колегата му от националното следствие - Петко Петков, и неговата колега Наталия Стаменова.

Регистрацията на участниците започва 08:00 ч., а началният час на събитието е 10:00 ч. При липса на кворум, т. е. при регистрирани по-малко от половината имащи право на глас, събранието ще бъде отложено с един час и тогава ще се състои независимо от броя на присъстващите.

Общото събрание ще бъде открито от директора на НСлС и заместник главен прокурор Борислав Сарафов.

Първо предстоят избори за председател на събранието, Избирателна комисия и избирателни секции, както и ще бъде прието решение за времето за изслушване на всеки от кандидатите. Тримата ще представят своите концепции за дейността на Висшия съдебен съвет и ще отговарят на въпроси, поставени от членовете на Общото събрание и на Избирателната комисия.

Ръководители на прокуратури обясниха пред ВСС рисковете от закриване на спецправосъдието

В концепцията си Бойко Атанасов настоява за пълна ревизия на двата последни мандата на ВСС. Той се обявява и за "законови действия по прекъсване уронването на престижа на съдебната власт от страна на ръководството на прокуратурата". Според него ВСС е единственият орган в държавата, чиято дейност не е била подлагана на проверка, а резултатите от кадровата дейност са повече от отчайващи.

Атанасов казва, че ако бъде избран, няма да се поддаде на влияние от политически партии, икономически кръгове или масонски обединения. Той предлага да бъдат приети нови правила за конкурсите.

ВСС е оставил на друг да преценява качествата на кандидатите, а членовете му не са лично ангажирани в конкурсите, посочва Атанасов в концепцията си.

Наталия Стаменова, следовател от НСлС, заявява, че ще е представител на всички следователи. Според нея само чрез пълно отдаване на каузата "работа във ВСС като представител на следователите, лоялност към тях и максимална самовзискателност", би могъл да бъде реализиран успешен мандат. 

Стаменова залага в концепцията си на прозрачността в дейността на съвета и на дисциплинарните производства. А за приоритет в работата си тя посочва, че ще е създаването на обективни, логически обосновани и справедливи правила за формиране на заплатите на магистратите. Тя смята, че действащият в момента ВСС не се е справил със социалната си политика.

Петко Петков набляга в концепцията си на проблемите на следователите. Според него мястото на прокуратурата и следствието е в съдебната власт. 

Петков казва, че ще бъде връзката между ВСС и следователите, които извършват своята ежедневна и професионална дейност, обещава да прокарва техните идеи и да отстоява техните интереси. Той смята, че трябва да бъдат променени правилата, по които се провеждат конкурсите в съдебната система. 

Петко Петков се обявява и за дискусия, за да се прецени дали е по-добре в съдебната система да има конкурси само на входа - за младши магистрати и за първоначално назначаване, а повишаването в длъжност и преместването да стават по предложение на административния ръководител до съответната колегия на ВСС.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Всичките те трябва да са юристи с най-малко петнайсетгодишен юридически стаж. Единайсет от членовете се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители, и 11 - от органите на съдебната власт. Мандатът на изборните членове е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.
БГНЕС