Диана Ковачева
Диана Ковачева / БТА
Омбудсманът Диана Ковачева сезира Върховна административна прокуратура (ВАП) заради незаконосъобразни текстове в общински наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в раздел „Такса за битови отпадъци“.  Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Омбудсманът констатира, че в общинските наредби на Видин, Несебър, Долна Митрополия има разпоредби, съгласно които декларации за освобождаване от плащане на такса битови отпадъци, когато имотът не се ползва, се приемат до 31 октомври, а в Стамболийски – срокът е до 30 ноември на предходната година.

Потърпевши собственици на имоти от Видин сигнализираха омбудсмана, че им се отказва прием на декларации, подадени след 31 октомври м.г., с аргумента, че са извършени промени в нормативната уредба. Диана Ковачева още в началото на годината препоръча на Общинския съвет във Видин да приведат незаконосъобразните текстове от наредбата си в съответствие със Закона за местните данъци и такси, се припомня в съобщението.

Ковачева препоръча темата за преобразуването на висшите училища да се постави на задълбочен анализ

Ковачева отбелязва, че съгласно действащата към момента разпоредба на чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. Омбудсманът  допълва, че действително са приети изменения в посочената норма, но съгласно последната промяна от 17 февруари 2021 г. срокът за подаване на декларации за освобождаване от такса смет - 31 октомври 2021 г., влиза  в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд у нас през 2021 г.

Омбудсманът установи още, че в наредбите на Пазарджик, Стамболийски и Бобов дол са включени допълнителни условия за освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, например -  последните отчетени показатели на водоподаването и електрозахранването на имота, удостоверение от ВиК, удостоверение от електроразпределение, доказващи, че за определен имот през последните 3 месеца не е консумирана съответно вода, ел. енергия, липса на задължения за местни данъци и такси за предходни години.

Становището на омбудсмана, изразявано многократно, е че законодателят точно и ясно е регламентирал хипотезите на недължимост на таксата и всякакви допълнителни условия, включително изискването за представяне на удостоверения от доставчици на обществени услуги, не намират основа в закона, се посочва в съобщението.

Омбудсманът иска удължаване на компенсациите за битовите потребители на природен газ

Диана Ковачева заявява, че с въведеното изискване за липса на задължения към общината е нарушен един от основните принципи на доброто управление - принципът на законност. 

Отказът да бъде извършена административна услуга по искане на гражданите, трябва да почива на законоустановените основания - наличие на материални и процесуални пречки за извършването й. Мотивът за неизплатени задължения към общината не намира законова основа, подчертава омбудсманът.

Диана Ковачева посочва още, че разписвайки допълнителни условия за освобождаване на задълженото лице от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, общинският съвет излиза извън делегираните му със закон правомощия.