Най-голямото увеличение в цените е регистрирано в транспорта, а най-голямото намаление - при ресторантите и хотелите
През август 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 2.5% в сравнение със същия месец на 2020 година. Това показват данните на Националния статистически институт /НСИ/. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени е референтният критерий за оценка на ценовата стабилност, възприет от Европейската централна банка и всички страни от ЕС, които не са членки на Икономическия и паричен съюз.

Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Транспорт“ - с 10.3%. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Ресторанти и хотели“ - с 3.9%.

През второто тримесечие на 2021 г. индексът на цените на жилищата нараства с 9.1% в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2021 г. нараства със 17.2% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 27.0%, в добивната промишленост - с 19.3%, и в
преработващата промишленост - с 11.2%

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 167 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 513 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.623855 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 19 193 млн. долара и съответно на 2 779 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 935 млн., като на човек от населението се падат 2 308 евро. Сезонно изгладените данни показват ръст от 9.9% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6% спрямо първото тримесечие на 2021 година.  

През юли 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се увеличава с 3.5 пункта спрямо нивото си от април. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 4.7 пункта.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение. Очакванията на живеещите в градовете са тази положителна тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

През юли 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 20.2% над равнището на същия месец на 2020 година. През юли 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен ръст на оборота при: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 21.8%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 21.0%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 14.5%).

За индивидуално потребление през второто тримесечие на 2021 г. са изразходвани 68.8% от произведения БВП. Показателят се увеличава със 7.1% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2020 г. (според сезонно изгладените данни).