/ / iStock/Getty Images
Който пусне на пазара храни от животински произход, за които няма здравна или идентификационна маркировка, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 7000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 13 000 до 15 000 лв.

Борисов и Танева обещаха подкрепа за земеделските производители

Парламентът гласува на второ четене текстове от Закон за управление на агрохранителната верига. Депутатите ще продължат утре да гласуват по него.

Основно министрите на земеделието, на здравеопазването и на икономиката ще провеждат държавната политика по агрохранителната верига.

Асоциацията на българските села: Когато купуваме здрава храна, имаме здраво тяло

Министърът на околната среда и министърът на земеделието провеждат държавната политика в областта на генетично модифицирани организми /ГМО/ по Закона за генетично модифицирани организми и координират дейността на контролните органи, свързани с прилагането на закона.

Министърът на икономиката отговаря за държавната политика по отношение на безопасността и качеството при производството на спиртни напитки, на етилов алкохол и на дестилати от земеделски произход.

Каракачанов предлага нови мерки в подкрепа на аграрния сектор

Оценката на риска по агрохранителната верига се извършва от Центъра за оценка на риска по хранителната верига по реда на Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига, определи НС.

Официалният контрол по агрохранителната верига на всички оператори се извършва и по жалби и публикации.

Депутатите решиха Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието да приема Национална програма за предотвратяване и намаляване загубата на храни. Дейностите по нея се финансират от държавния бюджет в рамките на бюджета на земеделското министерство.

Танева и големите търговски вериги си стиснаха ръцете за българските стоки

Органите на МВР, както и другите държавни и общински органи, в рамките на своята компетентност, са длъжни да оказват съдействие на министрите при предотвратяване, преустановяване и разкриване на нарушения по агрохранителната верига и при прилагане на принудителни административни мерки от органите, които осъществяват официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига.

Който възпрепятства контролния орган при осъществяване на дейностите му, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 15 000 лв.
Когато нарушението е на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 13 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение - от 15 000 до 20 000 лв.
БТА