/ iStock/Getty Images
41 безработни декларирали, че отиват на работа. Инспекцията по труда установи 14 лица наистина да полагат труд от общо 55 регистрирани като безработни и декларирали „отиване на работа“ като основание за преминаване през контролно-пропускателните пунктове, съобщават от Агенцията по заетостта.

В два от случаите е обявено трудово правоотношение, в останалите е установено наличие на трудово правоотношение. Данните са от проверки, извършени в рамките на ден по списък, подаден от Агенцията по заетостта. Проверени са 53 работодатели, за които лицата са декларирали че работят. За резултатите е уведомена Агенцията по заетостта за предприемане на действия по компетентност. За 37 работодатели са събрани данни, че нямат връзка с работниците, които декларират полагане на труд при тях. Данните ще бъдат предоставени на органите на МВР.

МВР на крак за празниците, напомни за КПП-тата

При 33 проверки в рамките също на ден на данните от събрани на случаен принцип декларации за преминаване през КПП за влизане в София бяха установени 12 лица да полагат труд без сключен трудов договор от 55 преминали. При тези проверки е проверявано и изпълнението на Заповедта на министъра на труда и социалната политика за предприемане на мерки във връзка с епидемичната обстановка в страната. Като цяло се констатира, че работодателите са осигурили дезинфектанти и предпазни средства, които обаче често не се използват от работниците и служителите.

Обменът на информацията между институциите с цел повишаване ефективността на контрола, както и проверките на базата на този обмен продължават.

Предвид повишения риск в условията на криза да се използва недеклариран труд, проверките на данните в декларациите помагат да се идентифицират предприятия, в които е възможно да се установят случаи на работа без трудови договори, след като работници и служители без регистрирани в НАП такива са декларирали, че полагат труд при тях. За периода на извънредното положение са установени 160 случая на работа без трудови договори.

По отношение на предприемане на противоепидемични мерки са установени над 1500 нарушения. Основно те касаят неизвършени инструктажи и неактуализирана оценка на риска, по-рядко са случаите на неосигурени лични предпазни средства. Това нарушение е установявано предимно в началото, когато имаше недостиг на такива.