Зимуващите у нас птици са намалели наполовина за последното десетилетие
Зимуващите у нас птици са намалели наполовина за последното десетилетие / netinfo

Броят на зимуващите птици у нас е намалял наполовина за последните 10 години, алармират от Дружество за защита на птиците. По време на среднозимното преброяване, през януари тази година, в страната ни са зимували над 312 000 птици, което е с близо 10 000 по-малко от предходната година. Една от възможните причини за тази негативна тенденция е затоплянето на климата, прогнозират още от дружеството.

Целта на преброяването, което се извършва едновременно в цяла Европа, е да събере точна информация за броя на птиците и да се оценят промените в тяхното състояние.

Установени са и регионални различия в числеността на птиците в сравнение с предходни години. Птиците по река Дунав са едва 4% от общия брой от тези в страната, докато през минали години те са достигали до 20%. Същевременно птиците, прекарващи зимата в Северна България, са увеличили своето процентно съотношение спрямо тези от останалата част от страната. В края на 90-те години в цяла Северна България без Черноморското крайбрежие, са регистрирани средно около 15 000 индивида, докато през последните години се преброяват около 20000 птици. Причините за тези изменения не са подробно изследвани. Ниската численост на птиците, зимуващи около река Дунав2 се дължи вероятно на високото ниво на водата, което не осигурява на птиците необходимите им условия за почивка и хранене.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са световно застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкият корморан, къдроглавият пеликан и много други. През тази зима у нас са били регистрирани 32 000 червеногуши гъски, което е над 90% от всички индивиди от вида, срещащи се по целия свят.

Среднозимното преброяване се провежда в световен мащаб от 1967 г. в почти всички европейски държави, като се координира от световната организация за опазване на влажните зони - Wetlands International. В България преброяването се осъществява от Дружеството за защита на птиците в партньорство с Изпълнителната агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури, и други неправителствени организации.

Среднозимното преброяване дава оценка на размера и вида на европейските популации на водолюбивите птици. Също така се оценява състоянието на влажните зони, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.