/ БГНЕС

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цена за четвъртото тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката

Утвърдената от Комисията цена на природния газ за четвърто тримесечие е в размер на 44,85 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление с 0,05 лв/MWh или с 0,11%, в сравнение с действащата цена за предходното тримесечие на 2019 г.

В утвърдената цена на природния газ от 44,85 лв./MWh лв. са включени компонента „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи“ в размер на 44,03 лв./MWh, компонента за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,69 лв./MWh, както и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

България е спестила ток в размер на 6 167,1 гигаватчаса

В утвърдената от Комисията цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

Поради незначителното изменение на цената на природния газ, цената на топлинната енергия през четвъртото тримесечие и цената на електрическата енергия остават непроменени, съобщиха от КЕВР.

АОБР към КЗК: Личи ясна тенденция за игнориране на проблемите в енергетиката

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Иван Иванов: Парното няма да поскъпва

Съгласно ценообразуващата формула по договора с ООО "Газпром экспорт" се отчита динамиката на цените на алтернативните горива на международните пазари - мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, за предходните 9 месеца преди прилагането на цените. В резултат на това през ІV тримесечие на 2019 г. очакваните доставни цени на природния газ са с около 2% по-ниски от доставните цени, прилагани през третото тримесечие на 2019 г.

„Булгаргаз” предложи по-ниска цена на природния газ

Отчетена е и промяната в осреднения валутен курс на лева към щатския долар, съпоставен с валутния курс за предходния ценови период. За периода от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени (18.07.2019 г. - 31.08.2019 г.), курсът е нараснал с 0,47%. За четвъртото тримесечие на 2019 г. общото заявено от „Булгаргаз“ ЕАД количество природен газ за доставка - от внос по договора с ООО "Газпром экспорт" и от добив от ПГХ „Чирен“, е 9 507 373 MWh.ю

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за ІV тримесечие на 2019 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.