/ Sofia Photo Agency, архив
Агенцията по вписванията праща напомнителни електронни писма на над 100 000 търговци за крайния срок за подаване на годишните им финансови отчети. Това съобщиха от агенцията.

Най-късно до 30 юни 2017 г. финансови отчети за дейността си трябва да подадат всички търговци по смисъла на Търговския закон, чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър.

С цел улесняване на бизнеса и превенция от струпване на заявления на гише и по електронен път в последните часове на крайния срок, Агенцията по вписванията е започнала напомнителната си кампания.

В писмата се отбелязва, че след изтичане на крайния срок - 30 юни 2017 г., Агенция по вписванията предоставя на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.

На бизнеса се напомня още и за безплатните услуги на Агенцията по вписванията "SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър" и "SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)".

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец. За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на България.

Заявленията се подават лично в офисите на Агенция по вписванията.