/ iStock/Getty Images
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) отказа исканата дерогация на "Топлофикация София" ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Решението на ИАОС е взето на 22 юли и се отнася и за четирите клона - ТЕЦ "София - Изток", ТЕЦ "София", Отоплителна централа /ОЦ/ "Люлин" и ОЦ "Земляне". Решението е във връзка с процедурата по преразглеждане и актуализация на комплексното разрешително на оператора, издадено по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

enlightenedПоисканата от "Топлофикация София" дерогация е отлагателен период за спазване на нормите за допустими емисии на азотни оксиди. Новите стандарти са в съответствие с решение на Европейската комисия 2017/1442/ЕС от 2017 г., които са приложени и са действащи и в българското законодателство. От 2018 г. страните членки на ЕС, включително и България, преразглеждат всички издадени комплексни разрешителни във връзка с привеждане на дейността на съществуващите големи горивни инсталации в съответствие с новите норми.

Една от причините за отказа на дерогация е нарушение на Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. Изпусканите емисии азотни оксиди двойно надвишават нормите. Инвестиционните мерки, предвидени от оператора в т.нар. Преходен национален план, все още не са приключили, а някои дори не са започнали.

В мотивите към решението се припомня, че през 2017 г. България е била осъдена от Съда на ЕС за неспазване на нормите за фини прахови частици /ФПЧ/, което се отнася и за територията на Столичната община. Според данните за 2020 г. превишенията за ФПЧ продължават. Азотните оксиди са един от вторичните замърсители, които допринасят за повишените нива на фините прахови частици и влошават качеството на атмосферния въздух в София.

Във връзка с решението на агенцията по закон МОСВ ще осъществява контрол чрез РИОСВ-София. РИОСВ ще следи оператора за изпълнението на условията в комплексното разрешително, включително и за предприемане на мерки по привеждане на дейността му в съответствие с нормите.

Още в началото на мандата си министърът на околната среда и водите Асен Личев е поел ангажимент да проследи случая с дерогацията на "Топлофикация София".
БТА