Безработицата расте

Безработицата расте
Безработицата расте

През четвъртото тримесечие на 2010 г. безработните хора в страната са 382 400 души, а коефициентът на безработица – 11,2 на сто, сочат данните на националната статистика. В сравнение със същото тримесечие на 2009-а броят на безработните се увеличава със 109 600, а коефициентът на безработица - с 3,3 пункта. Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените (увеличението на коефициента на безработица е съответно с 3.7 и с 2.9 пункта), като през четвъртото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица на мъжете (12,1 на сто) превишава с почти два пункта този на жените (10.3 процента).

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 70 400, а коефициентът на младежка безработица достига 26,5 на сто - съответно 28,8 на сто при мъжете и 23,2 процента при жените.

Броят на безработните хора с продължителност на безработицата, по-малка от година, се увеличава с 18,3 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. и достига 182 600 през четвъртото тримесечие на 2010 година. Продължително безработни (от една или повече години) са 199 800 души, или 52,2 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 2,5 пункта и достига 5,9 на сто.

Хората, които са имали предишна работа и през четвъртото тримесечие на 2010 г. са безработни, са 319 900 души или 83,7 ва дно от всички безработни, а безработните лица, които търсят първа работа, са 62 500 души, или 16,3 на сто. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009а- се наблюдава известно увеличение на дела на безработните, търсещи първа работа за сметка на безработните с предишен трудов стаж.