Областният управител Малина Николова (вляво) днес бе домакин на заседанието на Комисията по заетост.
Областният управител Малина Николова (вляво) днес бе домакин на заседанието на Комисията по заетост. / Областна администрация Враца
Съгласуването на Държавния план-прием за учебната 2018/2019 учебна година в област Враца бе темата на днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца. Домакин на срещата бе областната администрация във Враца. Обобщеното предложение за план-приема представи началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова. Предложението включва обучение по профили и професии след завършване на основно образование в 64 паралелки в областта, от които 45 професионални и 19 профилирани за 1535 ученици и прием в 2 паралелки за 52 ученици, завършили начален етап в Профилирана природо математическа гимназия „Акад.Иван Ценов“ – Враца.

Становище по държавния план-прием изказа заместник – кметът на Община Враца Петя Долапчиева. „Всички институции заедно работихме по предложения държавен план – прием с цел да бъдем коректен регулатор, да възстановим баланса в образователната мрежа и да отговорим на националната образователна политика. Много са факторите, които бяха взето под внимание“, съобщи Петя Долапчиева.

В процеса на изготвянето на Държавния план-прием в област Враца се проведоха редица срещи с кметовете на общини, училищните директори, представителите на работодателските организации и бизнеса, народните представители, Бюрата по труда. След направения задълбочен анализ на мрежата от училища в област Враца, броят на учениците, завършващи 7-ми клас, предложенията на национално представените работодателски организации и бизнеса се определиха профилите и професиите, броят на местата за прием в училищата и паралелките, в които се договаря дуална форма на обучение.

В резултат на това днес има обективирано, балансирано и справедливо разпределение на паралелките и учениците в област Враца. Обобщеното предложение за план-прием включва обучение по 10 профила в 19 паралелки на общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Роман и обучение по 39 професии в 45 паралелки във всяка община на областта. От предложените професии 6 са с първа степен на професионална квалификация в 5 паралелки, 9 с втора степен в 13 паралелки и 24 с трета степен в 27 паралелки.

Партньорски споразумения за дуално обучение са сключени в общините Бяла Слатина, Враца и Мездра. Броят на паралелките в тази форма на обучение е 7 в трите общини, от които 5 паралелки във Враца по 7 професии – строителен техник, строител-монтажник на дограма, монтажник на ВиК, машинен техник, техник на електронна техника, приложен програмист, техник-технолог в ХВП, 1 паралелка в Бяла Слатина по професия моделиер-технолог на облекло и 1 паралелка в Мездра по 2 професии – техник по железопътна техника и електротехник на железопътна техника.

"Тези споразумения между професионалните гимназии и фирмите, които са заявили дуално обучение гарантират по-добра инвестиция в младите хора, практическо усвояване на знания и умения на работното място по съответната специалност и успешна кариера във фирмите и компаниите, в които са работили по време на обучението. Смятам, че област Враца, с предложения план-прием, постига синхрон между очакванията на регионалния бизнес и подготовката на необходимите кадри в образователната система, предоставя добри възможности за избор на профил или професия и е един от добрите модели в страната“, заяви областният управител Малина Николова.

Решението за съгласуване на държавния план-прием в област Враца е взето с пълно мнозинство, без „против“ и без „въздържал се“.
До 30 март държавният план-прием ще бъде утвърден от началника на Регионалното управление на образованието – Враца. Предложението беше подкрепено от всички представители на общини в област Враца, на работодателските и синдикалните организации, дирекции „Бюро по труда“, Дирекция „Инспекция по труда“ – Враца, Регионалното управление на образованието и Сдружение „Дом на науката и техниката“ – Враца.