Откриха новата градска пречиствателна станция за отпадни води на Павликени
Откриха новата градска пречиствателна станция за отпадни води на Павликени / снимки: Пресцентър - Община Павликени

В Павликени откриха новата градска пречиствателна станция за отпадни води. Лентата прерязаха и.д. кмет инж.Венцислав Иванов, Снежана Ганчева и Стефан Соколов от страна на изпълнителите на строителството. Съоръжението е най-мащабният инфраструктурен обект, който е строен в историята на Павликени, подчертаха официалните лица.

Проектът "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени" е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 година". Общата стойност на проекта е 30 979 121 лв., от които едва 3% е съфинансирането от страна на Община Павликени в размер на 776 327 лв.

„Изпълнението на този мащабен и сложен проект беше огромно предизвикателство и отговорност за община Павликени като Възложител, за изпълнителите на проекта, за екипа за управлението му, за всички участници в процеса на реализацията му и дори за жителите на гр. Павликени, които проявиха разбиране и търпение когато беше необходимо“, каза инж.Иванов, който е и ръководител на проекта.

„Поглеждам тези сгради днес с чувство на изпълнен дълг, защото те са тук и ще служат на поколения павликенчани. Аз се гордея, че новото строителство е видим резултат в Павликени – днес и сега. То стана възможно и благодарение на търпението на жителите на нашия град, които несъмнено преживяха много неудобства, докато завърши този проект. На всеки от тях благодаря“, каза и инж.Емануил Манолов, през чиито първи мандат беше реализиран проектът.

Проектът обхваща не само изграждането на пречиствателната станция, но и подмяна на 26 412 м канализационна мрежа. Изградената градска пречиствателна станция за отпадни води включва съоръженията, необходими за механичното, биологичното пречистване и обеззаразяването на отпадъчните води, и третиране на утайките чрез автоматична система за мониторинг и контрол на цялата ГПСОВ, технологична и административна сгради, и довеждаща инфраструктура.

Функционирането на станцията ще помогне за опазване на околната среда по поречието на р. Росица, за опазване чистотата на земеделските земи край речното корито, за поддържане на екологичните стандарти и в крайна сметка – за по-добър живот на всеки от нас.

Постигната е основната цел на проекта – намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадните води и заустване на битовите отпадъчни води. Значението на проекта за град Павликени може да се обобщи с подобрени условия за живот, развита и подобрена инфраструктура, повишена трудовата заетост – създадени са 9 нови работни места.

„Беше тежко, трудно, успяхме да се справим и с помощта на целия екип и на всички граждани на Павликени, които ни изтърпяха в периода, в който работехме“, каза Стефан Соколов от „ИССА Инвест“.

„Павликени в никакъв случай не е провинция! С този проект Павликени демонстрира национално самочувствие и достойно национално значение“, каза Снежана Ганчева от Център за европейско финансиране" ЕООД. Тя посочи, че от 110 проекти със сключени договори с МОСВ около 60 са стартирали, 40 от тях завършват и само 15 са без санкции и забележки. „Завършваме като отличници проекта на Павликени!“, обяви Снежана Ганчева и поздрави ръководителя на проекта инж.Венцислав Иванов и екипа.