Община Горна Оряховица
Община Горна Оряховица / netinfo

35 585 730 лв. е общият размер на първоначалния бюджет на Община Горна Оряховица за 2019 г. Най-важният финансов документ бе приет от общинските съветници на първото им за годината заседание.

Основни приоритети през годината ще бъдат инвестиции в модернизация и реконструкция на сгради, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност чрез различни програми; обгрижването на хора в неравностойно положение; развитието на културата и туризма. Сред приоритетите са също и подобряване на качеството на дейностите по чистотата, както и подкрепа за общинската болница. Ще се инвестира и в подобряване на условията в училища, детски ясли и градини.

Общият размер за държавно делегирани дейности през настоящата година е близо 21 млн. лв. Спрямо 2018 г. Общината получава 2,6 млн. лв.повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, култура, както и за дейности свързани със сигурността и доброволното формирование.

В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие, заедно с планираните собствени приходи ще е малко над 14 млн. лв. В системата на здравеопазването има значително увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни, както и за здравните кабинети. Ще продължат ремонтите в детски ясли и млечна кухня, предвижда се и ново оборудване за почти всички здравни кабинети. Общо средствата за 2019 г. са 1,1 млн. лв.

Обезпечена е работата в социалната сфера. Общият бюджет е 2,4 млн. лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъде ремонтирана отоплителната инсталация в един от корпусите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Драганово. П проект от ОП „Храни“ ще продължи да се осигурява топла храна на 45 самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Използват се всички възможности за програми финансирани от Бюро по труда и МТСП. По тях работят 120 човека – хора с увреждания, трайно незаети, изтърпели присъди и пр. По проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде осигурена услугата „Приют“ и ще се разшири обхвата на грижата за самотни и болни хора.

През годината повече средства от увеличение на стандартите ще получат и читалищата. Има завишение на субсидираните бройки. Ще бъдат направени ремонти в НЧ „Напредък – 1869“, НЧ „Просвета – 1906“ в Г. г. Тръмбеш, НЧ „Хр. Козлев – 1883“ в Долна Оряховица и ремонтно възстановителни работи по сградата на НЧ „Съединение – 1888“ в Драганово.

2018 г. беше ключова за приключването на няколко големи обекта, с чието изпълнение и отчитане Общината гарантира способности за управление на всички останали проекти от Инвестиционната програма. Бяха верифицирани над 6, 6 млн. лв. от извършеното до момента. Общината се справи с поставената междинна етапна цел и няма да има намаляване на ресурса по ОП „Региони в растеж“.

През настоящата година се очаква финансиране от Националния доверителен екофонд за ДГ „Първи юни“, където договорът е подписан, както и за социалната услуга „Приют“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по ОП „Региони в растеж“ за саниране на жилищни сгради на ул. „Камчия“ 4, 6 и 8, ул. „Росица“ 2, 4, 6 и 8 и ул. „Ген. Скобелев“ 6-8. За МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ ще бъдат отделени средства за втората вноска на скенера и за рентген на разсрочено плащане. По „Красива България“ се очакват средства за ремонт на туристическия заслон на хижа „Божур“ и на втори етаж на Болницата, за които Общината ще трябва да осигури 255 хил. лв. собствен принос.

Капиталовата програма на Общината стартира с 39 обекта за 4,8 млн. лв.