Екоминистерството обяви конкурс за опазване на биологичното разнообразие
Екоминистерството обяви конкурс за опазване на биологичното разнообразие / Дарик нюз, архив

Конкурс за добра практика по опазване на биологичното разнообразие обяви Министерството на околната среда и водите. Конкурсът се провежда в рамките на проект „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ на МОСВ, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

В конкурса могат да участват граждани или организации, които са реализирали дейности за опазването на биологичното разнообразие. Тези дейности могат да бъдат свързани директно с опазване на видове или природни местообитания или да представляват бизнес инициативи, които косвено са допринесли за опазването на околната среда, например- развитие на зелени форми на туризъм, разкриване на работни места, свързани с опазването на околната среда, биологично земеделие, производство на продукти по екологосъобразен начин, училищни или студентски инициативи и т. н.

Комисия ще оценява практиките по критерии, сред които дали са изпълнени в България, допринесли ли са за опазването на биологичното разнообразие и дали са приложими и на други места в страната.
Надпреварата ще протече в два етапа– подаване на обща информация и интервю с авторите. Практиките, одобрени от комисията по подбор, ще бъдат събрани в сборник.
Пълната информация е достъпна на сайта на екоминистерството.