Съдът обяви клаузи в договорите на Енерго-Про за нищожни
Съдът обяви клаузи в договорите на Енерго-Про за нищожни / DarikNews.bg, архив

Върховният касационен съд обяви за нищожни клаузи в общите условия на „Е. ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД и „Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ” АД - сега "Енерго-Про", с което потвърди позицията на Комисията за защита на потребителите, че конкретните текстове дават по-големи права на търговеца за сметка на тези на потребителите.

Двете дружества са въвели клаузи, които им позволяват да отказват продажба или пренос на електрическа енергия на клиент, който не изпълни изискванията на Общите условия на договора или не предостави искани от тях документи, без изчерпателно да са посочили какви са. Така на практика дружествата могат еднолично, без обявени критерии и без всякаква конкретизация, да изискват от потребителите документи, чието непредставяне да им послужи като аргумент за отказа да изпълнят своите задължения към потребителите.

Други две клаузи скъсяват срока, в който гражданите могат да предявят искове към дружествата за пълно или частично неизпълнение на договора. Те също са провъзгласени за нищожни. И двете клаузи ограничават правото на потребителя да се възползва от тригодишния срок за предявяване на претенции за неизпълнение на договорни задължения, даден от Закона за задълженията и договорите, на 90 дни. В единия случай 90-дневният срок започва да тече след изтичане на неспазения от страна на съответното дружество срок, посочен в Общите му условия. В другия – от получаването на уведомление от дружеството за прекъснато електроснабдяване или пренос.

Потребителите, които считат, че са ощетени от досега действалите неравноправни клаузи на двете дружества, могат въз основа на решението на съда да заведат иск за претърпени вреди, без да е необходимо отново да доказват, че клаузите са нищожни.