Администрацията се отчете за свършеното през 2010 г.
Администрацията се отчете за свършеното през 2010 г. / DarikNews.bg/архив

Общите приходи от началото на годината са 75 495 931 лева, от които приходи с държавен характер 47 988 022 лв. и приходи с общински характер 27 507 909 лева. Очакваното изпълнение към края на годината на приходите в общинския бюджет е 81 230 000 лева, информира финансистът на Общината Цанка Ганева.

При уточнен годишен план за местни приходи 33 531 444 лева изпълнението е 27 507 909 лева или 82,04 на сто. Очакваните постъпления от собствени приходи до края на година ще възлязат на 29 389 740 лева. Не се предвижда увеличение на местните данъци и такси. Финансовите параметри станаха ясни по време на отчета за работата на общинската администрация през 2010 г.

Община Стара Загора е на шесто място по обща стойност на проекти, реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие" и на второ място - по размер на средства на проекти, реализирани по Оперативна програма „Административен капацитет".

„Строителството е ресор, който най-силно пострада от финансовата криза по отношение на размера дейности", коментира зам.-кметът проф. Димитър Динев и отчете, че издадените строителни разрешителни са близо два пъти по-малко в сравнение с миналата година.

От началото на 2010 г. са съставени 630 акта за установени административни нарушения и са съставени 709 предупредителни и констативни протоколи. На нарушителите са издадени 630 наказателни постановления. В звено „Общинска охрана" съвместно със звено „Общинска полиция" са отчетени 707 819 лева приходи, посочи зам.-кметът Белчо Белчев.

Проведени са 22 търга за 793 обекта, информира зам.-кметът Велизар Балабанов. Приходите от продажби и учредяване на вещни права са в размер на 1 753 300 лв., приходите от наеми са 1 447 600 лв., а от такси и услуги - 635 850 лв. Общинската Агенция за приватизация е реализирала приходи от приватизационни сделки за 1 515 300 лв., а направените разходи за инвестиции са за 1 142 811 лв. Над 40 общински жилища са освободени от неправомерно заемащи ги наематели, създаден е и резервен фонд от жилища, които да бъдат използвани при извънредни нужди.

От януари до края на месец ноември служителите на общината са предоставили близо 70 000 услуги на гражданите, информира секретарят Николина Горова и допълни, че общината е страна в 735 граждански и административни дела и 61% са завършили в нейна полза.

Наред с традиционните фестивали и културни прояви през 2010 г. Община Стара Загора бе съорганизатор и на няколко нови събития като София Филм фест в Стара Загора, Младежки Рок - фест, Лайф Зара Джаз.