Собственици премахват излезли от употреба автомобили
Собственици премахват излезли от употреба автомобили / община Сливен
30 стикери на излезли от употреба моторни превозни средства, които неправомерно са оставени на общински и държавни места  са поставили инспекторите от дейност "Опазване на околната среда" в община Сливен до сега. От тях 12 автомобила са преместени от собствениците, 2 са преместени принудително на площадка за временно съхранение, 14 са в срок на изчакване. Това съобщи инж. Николай Бакърджиев, н-к отдел „Екология”. Дейностите продължават.

Община Сливен напомня, че излезлите от употреба МПС представляват отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците /ЗОУ/ и се съхраняват в собствен имот или се предават на лица, притежаващи разрешителни документи по ЗУО. 
 
За излязло от употреба МПС се счита моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател; на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност; изоставено регистрирано МПС.