/ община Тунджа
Четири нови проекта, осигуряващи безплатно обедно хранене за 595 потребители в 28 населени места стартират от март месец. Проектите ще се изпълняват през периода 01 март – 31 декември 2018 г. от регистрирани в Агенция за социално подпомагане доставчици на социална услуга.

Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица.

Община „Тунджа“ е партньор по проектите, като ангажиментите й са свързани с администриране на социалната услуга “обществена трапезария“ и определяне на пунктовете за доставка на готовата храна. Процедурата за подаване на заявления-декларации от кандидатите за потребители вече е отворена и документи могат да се подават текущо през годината.

Всички кметове и кметски наместници на 28-те населени места са информирани, като са им предоставени необходимите документи – образци, с които желаещите лица могат да кандидатстват за включване в услугата.

Общото привлечено външно финансиране от Фонд „Социална закрила“, чрез изпълнение на проектите, е в размер на 358 378.50 лв, което ще гарантира ежедневно предлагане на обедно хранене за хората от малките населени места, живеещи в неравнопоставено положение на територията на община „Тунджа“.