/ netinfo

На 14 август, в град Кълъраш, Румъния, Зам.-кметът по европейско развитие в Община Русе Страхил Карапчански подписа в гр. Калъраш договора за финансиране на проект "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T".

Кметът инспектира ключови обекти в Русе

Проектът, който Община Русе като водещ бенефициент ще реализира в партньорство с Окръжен съвет-Гюргево, се финансира по Програма "Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г.", Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T". Продължителността му е 36 месеца.

Основната дейност, предвидена по проекта за Русе, предвижда реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. "Трети март", в това число и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел "Сарая", Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата.

В румънската си част проектът предвижда закупуване на оборудване за "Пътна администрация", "Гранична полиция" и "Пътна полиция" към Окръжен съвет-Гюргево. Проектът включва още изготвяне на обща стратегия за безопасност на движението в трансграничния регион Русе-Гюргево и провеждането на съвместна осведомителна кампания по темата, която ще бъде реализирана в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата.

Проверяват мостовете в региона

Общата стойност на проекта за двата партньора е 13 634 196,82 лв., като финансовите средства за Община Русе са в размер на 8 798 803,03 лв. С  реализацията на този проект, Община Русе ще продължи своята активна политика за подобряване на достъпността и цялостна рехабилитация на пътната мрежа в града.

Всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег V-A Румъния–България 2014 - 2020 г.", бяха одобрени за финансиране. Партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет.