/ netinfo
Експерти от две институции - РИОСВ-Русе и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция „Околна среда“ взеха вчера нови проби отпадъчни води от изхода на пречиствателните съоръжения на няколко дружества в Разград. Това съобщават от пресцентъра на екоинспекцията.

Изпитванията са част от извънредните проверки на инспекцията по сигналите за неприятни миризми в града от началото на седмицата. При проверките на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в Разград  е констатирано, че е в ход изпълнението на проект, свързан с реконструкцията й. С цел установяване на възможни отклонения от работата на съоръжението са взети проби от „Амилум България“ АД, които предават отпадъчните си води за третиране.

Проби отпадъчни води от вход и изход на пречиствателното съоръжение са взети и от „Пилко“ ЕООД и ГПСОВ. Резултатите ще са готови до седмица. До края на месеца се очаква операторът на ГПСОВ-Разград - „Водоснабдяване  Дунав“ ЕООД - да предостави подробна информация за технологията на третиране на отпадъчните води и утайките, отделени от всеки етап на пречистването - времетраене на изгниването, количеството на първично отделената утайка и последното им изпускане в изсушителните полета.

Дежурният екип продължава работа и днес - уверяват от екоинспекцията. Всички материали от извънредните проверки - протоколи и резултати от изпитванията на отпадъчните води - ще бъдат предадени на Районна прокуратура-Разград.

На 20 август са извършени проверки на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и тази на „Биовет“ АД-клон Разград, които се намират на съседни площадки, в Западна промишлена зона на града. Взети са проби от отпадъчни води от изхода на пречиствателното съоръжение на „Биовет“ АД - припомнят от екоинспекцията. Пробите ще се изпитват по 10 физико-химични показателя в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, а резултатите се очакват до седмица.

От оператора на ГПСОВ-Разград - „Водоснабдяване  Дунав“ ЕООД, е изискана информация относно технологията на третиране  на отпадъчните води и  утайките, отделени от всеки етап на пречистването – времетраене на изгниването, количеството на първично отделената утайка и последното им изпускане в изсушителните полета.

Проверка е извършена и в „Биовет“ АД-клон Разград, която произвежда основни фармацевтични продукти и хранителни добавки.  Поради съмнения за компроментирани ферментационни процеси от дружеството е изискана информация относно водените микробиологични процеси в периода 13-20 август 2018 г. При проверка на представената документация от оператора не са установени несъответствия при водене на технологичните процеси. На дружеството са дадени предписания да уведомява инспекцията в срок до 24 часа за наличие на провалени ферментации, които не подлежат на допълнителна обработка.

Екоинспекцията е в готовност да извърши допълнителни проверки, както и ще изиска информация, свързана с експлоатираната канализационна система, количество на формираните отпадъчни води от производствата и подавани към пречиствателната станция.