/ mu pleven
В учебния корпус на Факултета по фармация при Медицински университет (МУ-Плевен) доц. д-р Мария Симеонова, д.м. стартира първия обучителен курс от втория цикъл на Докторантското училище за новата целева група по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“.

Таргетната група е от 21 млади учени, тръгнали по пътя на академичното израстване, от които 7 докторанти, 5 постдокторанти, 5 специализанти и 4 асистенти. Първият обучителен курс на научния секретар на висшето училище доц. Симеонова бе на тема „Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в Р България и МУ-Плевен“.

Като лектори във второто издание на Докторантското училище са включени водещи експерти - хабилитирани лица и специалисти с доказан опит в обучението на докторанти; опит в научноизследователската и преподавателската дейност, притежаващи комуникационни и презентационни умения в академичен контекст и умения за работа със систематизирана научна информация – база данни и научни библиотеки.

Част от преподавателите са: доц. д-р М. Симеонова, проф. д-р П. Христова, проф. д-р С. Янкуловска, проф. М. Александрова, доц. д-р Цв. Валентинова и Габриел Георгиев.

Заложените обучителни курсове в Докторантското училище по Дейност 1 са общо девет на брой: „Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в Република България и МУ–Плевен“; „Методология на научноизследователската работа“; „Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското и научно изследване“; „Биостатистически методи в медицината“; „Морално–етични аспекти на научното изследване.

Етична комисия, информирано съгласие“; „Работа със систематизирана електронна информация (база данни, библиографска и цитатна справка); „Планиране и управление на научноизследователски проекти“; „Структура и оформление на научна статия. Презентация на научно съобщение“; „Структура, оформление и презентация на дисертационен труд“.

Целта е докторантите и младите учени да бъдат мотивирани и подпомогнати в развитието на научната и академичната си кариера чрез осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане; методология на научноизследователската работа и биостатистиката; морално–етични аспекти на научното изследване; проектната дейност; работа със систематизирана научна информация – бази данни, научни библиотеки и други.

Очакваният резултат от обучителните курсове е докторантите, младите лекари и специализантите да развият аналитични умения за научноизследователска работа, както и да се повиши тяхната готовност и адаптивност за професионална реализация.

Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.