/ Dariknews.bg
Финансови справки с резултатите към 30 юни на търговските дружества с общинско участие ще бъдат представени този месец в заседанията на две от постоянните комисии към Общински съвет-Плевен.

Първо РУ-Плевен с отчет до Общинския съвет за първото шестмесечие на годината

Информации пред ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика” ще представят: „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД и ОП „Управление на общински земи и гори“.

Висок ръст на собствените приходи отчете Община Плевен за 2018-та година

Съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, управителните органи на дружествата в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие представят пред Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” на Общинския съвет писмен анализ на финансовите резултати на дружеството за изтеклия период с натрупване.

Мартин Митев: Очакванията на гражданите винаги са в пъти по-големи от възможностите, които има Общината

Анализите са придружени и от отчети за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за съответната фирма. Освен в Стопанската комисия, справките са предмет на обсъждане и в ПК по бюджет, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Комисии в Общински съвет-Плевен, обсъждат промени в две общински наредби

Пълните финансови справки от общинските фирми, постъпили в деловодството на ОбС, са публикувани на официалната страница на местния парламент

/https://obs.pleven.bg/bg//, категория „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ „Материали за заседания на постоянни комисии през месец август 2019 г.".

https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2019-g


ОбС-Плевен, гласува Областната колегия на Ветеринарния съюз да ползва безвъзмездно общински имот

Предстои насрочване на дати за заседанията на двете постоянни комисии.