/ www.ecology-and-infrastructure.bg
Важни проекти, свързани с битовите отпадъци на територията на област Кюстендил, са получили одобрение от Областния експертен съвет по устройство на територията.

По време на заседанието експертният съвет е изразил положително становище за одобряване от областния управител и издаване на разрешение за строеж за обект "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци" за общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно.

Обществена кампания за събиране на отпадъци,които могат да се рециклират започва в Кюстендил 

Положително становище е получил обектът "Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване", с местонахождение с. Радловци, община Кюстендил. Проектът се отнася до общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Одобрен е бил и обектът "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци", намиращ се в землището на с. Джерман, община Дупница, отнасящ се до общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.
БТА