/ dariknews.bg
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2018 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 27.7 хиляди, по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средното потребление на питейна вода в област Кюстендил е 99 л/ден на човек

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.8 и 15.1%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.0% (до 7.1 хил.), а в частния сектор с 2.8% (до 20.6 хиляди). В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 5.7% по-малко в сравнение с края на декември 2017 година.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост ” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на декември 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство”, „Култура, спорт и развлечения” и „Транспорт, складиране и пощи”.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 805 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 2.8%. Най-голямо увеличение има в „Образование” и „Култура, спорт и развлечения”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство”.

29 410 души са наети на трудов договор в областта, Кюстендил е на 25- то място по средна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 968 лв., а за частния - 747 лева. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 5.9%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ”.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.1%, а в частния сектор - с 5.4%. В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2018 г. област Кюстендил е на 26-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 582 лв., София - 1 144 лв., Стара Загора - 1 132 лв., Враца - 1 108 лв., и Варна - 1 099 лева