/ dariknews.archive
6 109 лица и семейства в Кюстендилска област ще получат помощ за отопление. 7 429 заявления- декларации са били подадени в дирекция "Социално подпомагане-Кюстендил. Отказите са 831, а още 489 документи са в процес на обработване.
 
„Причината за отказите, най- често е заради висок доход. Дори да е с малко над определеният праг на дохода, няма да бъде отпусната такава помощ. Целевата помощ за отопление за сезон 2018-2019 г. е 74, 83 лв. Така всеки одобрен за помощ ще получи 374,15 лв. за 5-те зимни месеца. 

Близо 3 000 лица и семейства от област Кюстендил вече поискаха помощ за отопление

Средствата се изплащат наведнъж”, заяви за Дарик директорът на дирекция "Социално подпомагане-Кюстендил Радостина Васева.  Най-много подадени заявления и заповеди за отпускане са в Кюстендил - 3 084 и в Дупница са 1 343.

Молбите се подават по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г.

За изминалият отоплителен сезон 2017/2018 г. са  били одобрени общо 5 932 молби. Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 1,384. Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет и към момента е 75,00 лв. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

Лицата и семействата подават заявление - декларация по образец в дирекции "Социално подпомагане" по настоящ адрес и при спазване на изискванията по чл. 26, ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

В заявление - декларацията по ал. 1 задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.

Заявления - декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции „Социално подпомагане" от 1 юли до 31 октомври. В срок до 20 дни след подаване на заявление - декларацията се изготвя социален доклад.

В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.

Заповедта се връчва в 14-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред Директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

1. При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ - в пари на правоимащото лице или семейство;
2. При отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или семейство;
б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката - при изрично отразено в заявление - декларацията желание от страна на лицето или семейството.