Брошура "Здравни вноски"
Брошура "Здравни вноски" / НАП Русе
От офиса на НАП в Габрово напомнят на хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, че дължат месечно по 22,40 лева. Това са трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2019 г.

Офисът на НАП-Габрово отчита повече събрани данъци и осигуровки

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година от 1 януари 2019 г. влезе в сила нов размер на минималния месечен осигурителен доход - 560 лв. и на максималния месечен осигурителен доход от 3000 лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 280 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните

Тези, които сами се осигуряват за здраве, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Габровските данъчни  напомнят още, че здравните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. На тези, които правата са прекъснати, се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца.