Добрич
Добрич / Дарик Добрич
Общинският съвет на Добрич взе решение за сформиране на временна комисия. Нейната работа ще бъде да извърши анализ на констатациите на Сметната палата за несъответствия в действащата в момента Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд. При необходимост комисията ще направи предложения за изменения в Наредбата в съответствие с действащото законодателство и за законосъобразно стопанисване и управление на общинските жилища, съобщават от пресслужбата на Общината. За членове на временната комисия бяха избрани Герман Германов, Михаел Игнатов, Нежля Амди Ганева, Атанас Атанасов, Божанка Вуцова, Зорница Михайлова, Светлозар Стоянов, Невена Николова, Милко Пенчев, Петя Обретенова.

В доклада на Сметната палата, изпратен до кмета на Добрич, част от констатациите са, че "за общинските жилища са въведени проверки и отговорности за лица извън структурата на общината, което е в противоречие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Взетите управленски решения за сключване на договори при отдаване под наем и събиране на наеми за общинските жилища от „Жилфонд-инвест“ ЕООД, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на общинското търговско дружество са в противоречие с действащата за периода нормативна уредба."

По данни на регистъра „Жилфонд-Инвест” ЕООД стопанисва 1 415 общински жилища.