Стотици деца в Средец получават помощ и грижа по проект
Стотици деца в Средец получават помощ и грижа по проект / netinfo

Кметът на Община Средец подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" процедура чрез директно договаряне на конкретен бенефициент №: BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" за реализацията на проект "Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец" /Договор № BG05M9OP001-2.004-0038/. Проектът ще се реализира в рамките на 25 месеца и е на стойност 338 524 лв. С реализацията на проекта създадеденият по предходен проект Общностен център активно ще работи за социалното включване на уязвимите групи в община Средец.
Община Средец предвижда да се предоставят следните услуги в Общностния център в рамките на 24 месеца. Сред тях са "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания",която ще обхване минимум минимум 30 деца с увреждания. Предстои "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" - Обхванати от услугата ще бъдат 60 деца и "Ранна интервенция на уврежданията", която ще е насочена към 30 деца с увреждания и 50 родители на деца с увреждания.
Най-ползотворна обаче ще бъде дейността по "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията". По нея се предвижда да бъде осъществено здравно, физическо и психомоторно развитие на бебетата и децата в детските градини на 600 деца и редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата в здравен кабинет в общностния център и чрез посещения в домовете им на 500 деца.