755 проверки направиха инспекторите на Басейнова дирекция – Благоевград за 2007 година
755 проверки направиха инспекторите на Басейнова дирекция – Благоевград за 2007 година / netinfo
755 проверки направиха инспекторите на Басейнова дирекция – Благоевград за 2007 година, 66 са съставените актове, 74 са издадените наказателни постановления.

Най-много актове са съставени за неспазване условията към издадените разрешителни за добив на баластра и за нарушeния при водоползване за нуждите на водноелектрическите централи.

49 са постъпилите сигнали на зеления телефон от граждани за констатирани нарушения, свързани с водните обекти. 33 са постъпилите заявления за достъп до обществена информация от граждани, фирми и неправителствени организации.

Издадени са 30 решения по реда на Закона за достъп до обществена информация, 1 отказ, поради засягане интересите на трети лица и 2 заявления са изпратени по компетентност за отговор от други институции.