Гражданското образование - необходимост в българските училища
Гражданското образование - необходимост в българските училища / снимки: Български център за джендър изследвания

Необходимо е да се изготви изчерпателна стратегия, правителствен документ, който да обхваща програми за превенция на антисоциалното поведение сред младежите. Това показват резултатите от проекта "Да кажем Не! на насилието и дискриминацията - Твоят глас има значение", осъществен в Бургас, Хасково, Благоевград и Димитровград от фондация "Български център за джендър изследвания".

Според Закона за защита от дискриминация, обучение по въпросите, свързани с равнопоставеността на половете трябва да се включи в програмите на училищата и университетите. Проучването, което се проведе в процеса на изпълнение на проекта, обаче показа, че такова липсва и не е въведено. Изчерпателно обучение по тази тема все още отсъства и единствените опити да се провеждат такива дейности са направени благодарение на български неправителствени организации. Проблемите на насилието и дискриминацията сред младите хора и в училищата съществуват като много сериозен социален проблем. Проучванията намират връзките между домашното насилие и насилието над деца извън семейството.

Гражданското образование  необходимост в българските училища
netinfo

Българското семейство в условия на криза се сблъсква новите реалности на несигурна икономическа ситуация, което довежда до нестабилни доходи, много усилия да се осигури оцеляването на семейството и промяна на социалните роли на мъжа и жената. Новата семейна среда може да бъде смятана за несигурна и това е причина за високото ниво на семейни конфликти и проблеми. Училището в такива случаи се явява като основна единица за възпитание, изграждане на ценности и борба с антисоциалното поведение на младежите, посочва анализа на изследването. За предотвратяването на насилието сред младежите е особено важно да се инициират обучителни, превантивни дейности от много ранна възраст. Целта е чрез занимателен и интерактивен метод да се предпазят децата от това, да смятат насилието за нормален феномен, да се научат как да разпознават проявите на насилие и как да се защитават.

Във връзка с проведения проект е създаден и интернет блог на младежка тематика - http://thinkingyouth.com/. В него ще бъде предоставяна информация на достъпен език за различни рамкови конвенции, документи и практики, които защитават човешките права.