Ваня Григорова: Около 37,3% от територията на страната е площта на горския фонд
Ваня Григорова: Около 37,3% от територията на страната е площта на горския фонд / DarikNews.bg
Ваня Григорова
54681
Ваня Григорова
  • Ваня Григорова

Интервю с директора на Изпълнителната агенция по околна среда Ваня Григорова в „Седмицата” на Дарик:

Изпълнителната агенция по околна среда не е Министерство на околната среда.

Не, това е администрация на национално ниво, пряко подчинена на министъра на околната среда и водите.

Какво различно правите? Така ли е в цяла Европа, трябва ли да има различна структура от министерството?

Да, значи, европейските агенции по околна среда са различни като подчинение, повечето обаче са изпълнителни агенции към министерствата. Нашата агенция също е от този вид. Тя отговаря за прилагането на политиките, които развива министерството, това е най-общо може да се резюмира.

Т.е. какво прави? Лабораториите са към вас?

Значи, четири големи потоци дейности. От лабораторно-аналитичната, която означава…Да, лабораториите - 15 лаборатории, централен офис…

Тези, които мерят замърсяване на въздух, на вода и…

… да, плюс 14 регионални. Те генерират първичните данни, така да се каже, по качество на околната среда, по всички компоненти и фактори и по контрол. Те подпомагат нашите контролни органи, регионалните инспекции по околна среда и води, когато се измерва във връзка с емисии във въздуха, във водите, шум и т.н.…

Това е едната линия. Другата?

Това е едната линия. Мониторинг и оценка на околната среда е изключително важната линия също.

Това, за което най-вече ще говорим сега.

Продуктът е националният доклад за състоянието на околната среда. Една много важна дейност… от миналата година, от юни, агенцията е компетентен орган по издаване и преразглеждане на комплексните разрешителни. Те са доста популярни в страната…

Това са на заводите…

Това са на… да, най-големите промишлени инсталации по списък към Закона за опазване на околната среда, около 460 в страната. Издават се също разрешителни за емисии на парникови газове, които са необходимото условие… един от елементите в търговията с квоти за емисии на парникови газове…

Това, с което се занимава тази седмица светът в Рио де Жанейро.

От части, да, това е един от инструментите в политиката по намаляване на промените в климата. Ние поддържаме също… агенцията е така нареченият администратор на националния регистър за транзакциите в търговията с емисии.

Квотите…

Да. И това е… имаме, разбира се, информационна дирекция, в която се поддържат информационните системи.

Сега, темата на този разговор е обявеният тези дни от вас национален доклад за състоянието и опазването на околната среда. Всъщност всички европейски страни правят такива доклади.

Да, тази година ние искахме да се обсъди малко повече с обществеността това събитие за нас, защото ние постигаме сега с този формат на доклада пълна съвместимост при докладването в Европейската агенция по околна среда като…

Сега, вие ми изпратихте доклада. Той е направен много достъпно. Различни фактори, съвсем не общи приказки…

Точно така, да.

И с едно усмихнато личице означава, че тенденцията е положителна в България, с едно намръщено червено сърчице, че е отрицателна, и едно жълто личице гледа, че няма промяна, показва, че няма промяна. Така, преди обаче да навлезем по отделните фактори, или по-скоро първия фактор, който да обсъдим, нека да бъдат горите…

Да.

Там… тъй като това е актуалният дебат в момента за България.

Аз само искам още малко да допълня, защото ние наистина сме, така, вече доволни от този формат на доклада, че той почива на индикатори за състоянието, той се чете лесно, защото има ключов въпрос и ключови послания. И сега, като ще започнем с компонента на околната среда горите, горските ресурси, ще говорим какви са тенденциите. Затова се чете лесно, защото се вижда в периода, в който се следят различните показатели, как се променят и какви са тенденциите.

Положителна, отрицателна или без промяна е тенденцията в горските площи в България?

Първо да подчертая, че данните не са на агенцията по околната среда, а данните са предоставени от Изпълнителната агенция по горите, но това са национално валидирани данни. Така че това, което се отчита - през 2010-а… това са… около 37,3% от територията на страната е площта на горския фонд. Но това, което е важно за отчитане на горския ресурс, на истинските залесени горски площи, е, че делът на залесените територии спрямо територията на страната е 34%. И общият извод е, че делът на общата горска площ е нараснал с 2% в периода от 2000 до 2010 г., а делът на залесените територии се е увеличил с 3,4%.

Да, обаче си спомням, че природозащитниците твърдят, че в тези площи влизат не гори с дървета, а влизат ливади, пасища и че всъщност така излизало, че има повече гора. А обективно погледнато като дървета, стават ли дърветата повече в България?

Да, точно затова пак ще повтаря. Значи, в горски фонд влизат и така наречената недървопроизводителна горска площ, влизат незалесени площи и те формират горския фонд…

Тях ги махаме. Така, ако ги махнем…

Като ги махнем, излизат залесени горски площи през 2010 г. около 3 761 000 хектара…

2010-а говорите, защото данните се обработват 2011-а. В цяла Европа вървят с една година и нещо закъснение тези данни…

2010-а, защото… Точно така, за целите на международното докладване… те се валидират и статистически и затова е така. И затова аз отново…

И 2010-а спрямо 2009-а повече ли дървета има България?

Да. Искам да кажа, че в момента сравняваме период 2000-2010 г., което е в трайна тенденция към увеличаване на горските площи. И затова говорим, че има увеличение с 2% на дела на площта на горския фонд, а с 3,4 на дела на истинските залесени територии.

Като фактори с проблем се сочи насекомни вредители, гъбни патогени и горски пожари. Там няма промяна, т.е. не се подобрява положението.

Положението, ако така ще го окачествяваме, то се нарича здравословно състояние на горите. В сравнение с останалите европейски страни, ние сме в едно средно, умерено добро състояние между 39 страни в Европа. Тези фактори са били винаги фактори за болестите… насекомите, които причиняват болести, са също обичайните. Пожарите в момента виждате, че заради високите температури би могло да възникнат. Има например пикови периоди на възникнали пожари през 2010-а… и през месец ноември, бил е сух периодът. Но това не са като отрицателни тенденции, така и много положителни… значи, едно състояние се запазва на сравнителна стабилност на нашите горски насаждения.

Как според вас трябва да се реши спорът за изграждането на ски съоръжения в България? Имате ли позиция дали да се запази облекченият режим, който се предвиждаше по вече закона, от който се отказа парламентът след ветото на президента, или пък трябва да се чуят по-крайните тези на природозащитниците?

Те… в момента по принцип аз, доколкото знам, защото не отговарям пряко за позицията на министерството в този проблем, има достатъчно широка основа за постигане на консенсус в най-крайните предложения или в тези, които се оспорват най-много. Това, което мога да кажа като дългогодишен служител в Министерство на околната среда и водите, е, че за нас е важно независимо кой и как ще му бъде отредено да стопанисва дадена територия от горския фонд, да бъдат спазвани процедурите във връзка със Закона за опазване на околната среда, свързани с екологичната оценка най-вече и оценка на въздействието върху околната среда…

Т.е. вие държите да има екооценки.

Държим да не…

Докато ако не се сменя предназначението на гората, тогава възниква въпросът ще се прави ли екооценка…

Този въпрос засега не се коментира. Аз каквото и да проучвам, защото не съм, пак казвам, не съм участвала пряко нито в одобряването на тези промени, нито в сегашните дебати… По принцип не би могло да се заобиколят тези процедури, защото те се отнасят за много високо ниво планове, стратегически документи… се изисква екологична оценка и особено оценка на съвместимостта по Закона за биологичното разнообразие.

Така, да се върнем на екодоклада. Тоест с горите България проблем няма и, напротив, тенденцията е положителна, България има повече гори от гледна точка на обективната статистика през 2010-а спрямо 2009 г., откогато има статистически данни.

Да, нараства устойчиво, макар и бавно.

Какво е зле?

Какво е зле? Значи, антропогенното натоварване, т.е. от човешката дейност, най-вече влошава качеството на живот в градовете, мога това да кажа. Като начало оценяваме компонента атмосферен въздух. Основен проблем там е замърсяването с прах, фини прахови частици, най-фините, ФПЧ 10…

Т.е. най-големият проблем на България от екологична гледна точка е прахът.

Не би могло да степенуваме измежду различните компоненти, но все пак за въздуха това е прахът и азотните оксиди, които се формират главно от интензивния трафик в градовете. Това са градските проблеми, тъй да се каже. Друг проблем също е и наднорменият шум. Този проблем не е…

Според доклада ви става по-висок процентът на населението, живеещо при замърсяване с фини прахови частици над допустимите концентрации, 57% живеят в такова… дишат такъв въздух…

Значи, като тенденция, да, като тенденция той не се увеличава… защото сравнено с предишната година на оценка е също 57. За съжаление просто това е… ние считаме, че е отрицателна тенденция, защото е голям процентът на засегнатото население и защото… мерките в тази посока засягат буквално всички и трябва да се провеждат през общините. И резултатът от тези мерки ще се види сигурно в една по-дългосрочна перспектива.

Това няма връзка с, може би дилетантски ще питам, няма връзка с горите пак, че смисъл, нали, горите пречистват въздуха и понеже не го пречистват и заради това дишаме прах…

Е, не, чак такава индиректна връзка даже според мен не може да се направи. Тук става дума за други източници на замърсяване. А облекчаването от горите е сигурно там, където има малки населени места, близо до гори…

Вие давате като отрицателна тенденция, че все повече прах се изхвърля по линия на битовото отопление.

Пак искам да кажа - 57% е засегнатото население в период от няколко години. Не се увеличава, но не се и намалява. Да, основен източник е преминаването на твърдо гориво в домакинствата. Особено в зимния период се наблюдават по-високите концентрации на прах. Това е също… знаете, строителният бум, който остави доста увреждания на пътната настилка и в градовете, и извън тях, това също е източник на прах…

Така, за въздуха друг компонент?

За шума споменах, защото това също е, така, една тревожна тенденция. Населението… всъщност обаче искам да подчертая, че тъй като това са нови документи, разработвани 2009-2010 г., тъй наречените стратегически шумови карти за големите градове, тук идваме до констатацията, че колкото повече знаем, толкова повече, така, се притесняваме…

Според доклада ви хората, изложени на наднормен денонощен шум в София, са 59%, 74% са в Пловдив…

В Пловдив, да.

Надграничният шум през нощта засяга 72% от жителите на София, над 73% от жителите на Пловдив. Т.е. вторият екологичен проблем след праха, ако трябва да ги степенуваме, според вас е шумът.

Според мен е шумът в населените места…

А сравнено… не е ли шумно в Париж и Лондон… Сравнено България… примерно София със столиците на други държави в Европа, по-зле ли е като такива процеси, та ги отбелязвате с намръщено червено човече като символ на отрицателно?

Ние смятаме, ние смятаме, че превишаването на границите на шума са особено тревожен фактор, защото те пряко въздействат върху здравето на населението. Сигурна съм… нямаме такива сравнителни данни за Париж например. Това е обаче един фактор, който тревожи все повече населението в големите градове. Предполагам, че мерките против шумовото натоварване са по-ефективни в други страни, които по-рано са започнали да ги прилагат. Става дума за тези екрани, които да намаляват шума от директния транспорт в градовете…

Впрочем проблем, който отбелязвате, е, че 100% превози на товари в България, и тази тенденция расте, става по сухопътен начин и главно с автомобили…

Сухопътен, и то автомобилен. Това е негативната тенденция. Ние нямаме това екологосъобразно транспортиране на товари, което се предполага да е изключително по жп транспорт…

Т.е. вие от екологична гледна точка виждате това, че железниците все повече закъсват, карайки все по-малко товари…

Надяваме се това да е временен и не толкова дългосрочен период, за да може да се прилагат… наистина тези потоци от хора и товари да преминат на жп транспорт.

Трета негативна тенденция - водите. Сравнението с други европейски страни показва, че Румъния и България са на последно място по дял от населението, свързано с обществена канализация, пречиствателни станции…

Значи, това е факт, които може би съществува…

И тенденцията се запазва.

… но тенденцията… Това е една широко следена от населението политика за построяването на пречиствателните станции в големите градове над 10 000 жители, в по-малките населени места. Аз обаче искам да кажа, че по данни на Министерство на здравеопазването качеството на питейните води в България не е толкова зле. И ще приведа тези данни. Там се изчислява за коли-форми, например по микробиологични показатели… над 5%... годишно по тези здравно значими микробиологични показатели са засегнати около 16 области със леко превишение над тези 5%.

Там каква е тенденцията, понеже „24 часа” излиза под главата си тази седмица за това, че фекалии и тежки метали са във водата на 18 области, позовавайки се на анализ на…

На РЗИ…

Министерство на околната среда…

Не, това е на…

Районните здравни…

Районните здравни инспекции, да. Липса на пречистване на водата, става дума обаче за питейните води, чести аварии на остарялата и износена ВиК мрежа - това са основните фактори, които затрудняват мерките по по-доброто състояние на питейни води. Има също друг един тревожен фактор, това е наднорменото съдържание на нитрати. Причина е земеделието, селското стопанство, най-общо.

И там ли става по-лошо?

Значи, там става дума за мерки, които се предприемат по програмата за селските райони за по-добро ползване, по-разумно и цивилизовано на минералните торове и за търсене и изграждане на нови водоизточници. Това са мерките, които би следвало там да се прилагат. Има, да, има доста засегнати области в страната по този показател. Но общо искам да кажа…

Така, в почвите няма особени проблеми…

Но общо искам да кажа като оценка на състоянието на повърхностни и подземни страни в страната води, за които докладваме в Европейската агенция по околна среда, че състоянието е умерено добро.

Така. Къде другаде има проблем България според доклада?

Отчитаме проблема със загуба на биологичното разнообразие като особена заплаха. Само че там е много трудно да се обясни, така, дали е толкова голяма заплаха, тъй като изследванията, които се правят, са върху ограничено… да кажем, 38 вида птици, за които се казва, че са намалели със 17% видово разнообразие, което пък е тревожна тенденция, защото тези 17% са за 2010-а… и сравнено с предходната година е с 3% повече. Така че е много сложно…

Т.е. изчезват птици?

Да, най-пряко казано, е така. Но това би трябвало да се проследи - защо изчезват, дали заради загуба на местообитания, дали за промените, климатичните промени, които…

Не зависят от България.

… да кажем, променят потоците на прелетните птици. Затова колегите експерти в тази област не могат да кажат със сигурност, че, ето, загубихме толкова вида птици или загубихме тези местообитания. Все още не можем да твърдим това със сигурност. Това, което е интересно обаче във връзка с инвазията или, така, настъпването на чужди видове в България, е, че… черноморската екосистема пък, това е заплаха, тя е най-силно изложена на такива чуждоземни видове. Става дума за пренасяне чрез корабите на такава водна флора и фауна, която е настроена хищнически към местните видове.

Това не го много разбрах. Т.е., какво? Как, корабите пренасят риби, които изяждат нашите риби?

Пренасят или малки, или става дума за ракообразни, които са хищнически и агресивни спрямо нашите… безгръбначни животни главно…

И накрая да кажете кое в този доклад показва, че България се подобрява в областта на екологията, след като казахме къде има проблеми? С горите започнахме… За горите излиза, независимо от дебата, който предстои да проведем сега тук след малко, че всъщност България дава на Европа положителен пример точно с горите.

Да, устойчива тенденция към запазване на залесените и общо на горския фонд. Това, което… трябва да се върна обаче на качеството на атмосферния въздух, имаме намаляване на засегнато население от наднормени нива серен диоксид, например 3% през 2009-а, 0,57% 2010-а.

От какво идва серния диоксид?

Серният диоксид идва главно от големите ТЕЦ-ове, където се организират все повече… знаете, там сероочистките действат…

Т.е. не може да се каже - понеже индустрията ни пропада, заради това ни се оправя екологията?

Е, чак да пропада, не. Аз искам да кажа, че цялата индустрия, която работи, е обхваната точно през тези комплексни разрешителни и се контролира. Тя е дисциплинирана просто…

Т.е. продължават да си работят въпросните предприятия, но вече имат очистващи системи?

Да, най-вече което е гордост за страната, това създава, разбира се, напрежение донякъде в инвеститорите, са защитените зони по НАТУРА 2000. Значи, запазва се и ние запазваме този висок процент за страната - 34,3% от територията на страната…

Второ място в Европа.

Второ място след Словения, да. Защитени зони по местообитание и птици.