/ ThinkStock/Getty Images
От днес участниците в изборите трябва да подават в Сметната палата данни за предизборната си кампания, съобщиха от палатата.

Единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) в Сметната палата ще е отворен от началото на предизборната кампания - 26 април 2019 г., за подаване на информация от участниците в изборите за членове на Европейския парламент. Целта на ЕРИК е да осигурява на гражданите възможност да се информират за приходите, разходите и дарителите за предизборната кампания, включително и в нейния ход.

За това съгласно Изборния кодекс участниците в изборите - партии, коалиции от партии и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 2 май 2019 г., следните данни за включването им в ЕРИК - " обстоятелствата за вписване в регистъра на Софийски градски съд (по чл. 17 от Закона за политическите партии), наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват, наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност, имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения, имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата, имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите, декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи, наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

За вписване в ЕРИК по време на кампанията трябва да се подава всяка следваща нова информация от изброените групи, като срокът за това е до 7 дни от възникването й. Подробни указания и образци на документи са публикувани на интернет страницата на Сметната палата.

Съгласно Изборния кодекс за неподаването на задължителната информация за включване в ЕРИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.