Искър
Искър / iStock/Getty Images
Министерският съвет прие решение за определяне на обект „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)”, за строеж първа категория, обект с национално значение.

С изграждането на системата ще се подобри прогнозирането и ранното предупреждение при риск от наводнения и засушаване. Целта на Проекта е предотвратяване и управление на риска от наводнения и засушаване и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда, чрез централизирано събиране, обработване и анализ на информацията в реално време, което ще осигури възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водостопанските системи.

Статутът на обекта, като „обект с национално значение“ ще позволи да бъдат значително съкратени сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проекта.

Съкращаването на сроковете ще позволи на Министерство на околната среда и водите да реализира проекта в срок, с което ще бъде изпълнена заложената мярка в Плана за управление на риска от наводнения в „Дунавски район“ за басейново управление и в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.