/ БГНЕС
Парламентът обсъжда на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Дебатите се предават по Българската национална телевизия 2 и Българското национално радио. В пленарната зала са министърът на финансите Асен Василев и представители на Министерство на финансите.

Проектобюджетът предвижда растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се ускори до 4,8 процента през 2022 г., движен от инвестициите.

Предвижда се дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) (на касова основа) да достигне 4,1 процента от БВП през 2022 г. (с включени COVID-19 мерки) и 2,5 на сто от БВП (без COVID-19 мерки) с последващи годишни стъпки за фискална консолидация, се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

В резултат на положителната динамика на заетостта се очаква коефициентът на безработица за тази година да намалее до 5 процента. Средногодишното повишение на инфлацията хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ) през 2022 г. се прогнозира да бъде 5,6 процента, а инфлацията в края на годината да се забави до 3,1 процента.

Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.

С проекта на държавен бюджет е предложено като временна мярка за 2022 г. да се предостави възможност за използване на ваучерите за храна като разплащателно средство за заплащане не само за храна, но и за погасяване на сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода.

От 1 април 2022 г. е предложена отмяна на окончателния данък върху придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки.

Разчетено е увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 650 на 710 лв.

За 2022 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности. Също така, за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията, увеличението е в размер 89,3 млн. лв. Предвидено е също увеличение на заплатите на педагогическите специалисти, за което са заделени 315 млн. лв.

От 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий по чл. 4 и 4а от Закона за семейни помощи за деца и увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. За това са заделени 90 млн. лева.

Планирани са 26 млн. лева за разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяване на пандемията от COVID-19 за шест месеца.

За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени допълнителни средства за закупуване на допълнителни количества ваксини - 267,2 млн. лв.; 352 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия; 131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 за лечебните заведения; и 101,2 млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове за учениците, бързи антигенни тестове и PCR тестове.

Отделени са 13,2 млн. лв. за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси , считано от 1 април 2022 г., както и 70 млн. лв за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища.

С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата нестабилност на цените на електрическата енергия и природния газ са заделени средства за подпомагане на бизнеса в размер на 931,5 млн. лв.

За продължаване на т.нар. мярка "60/40" за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца са заложени 410 млн. лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за общините е увеличена с 67,2 млн. лв. или 30 процента спрямо 2021 г., а общата изравнителна субсидия е увеличена с 49,6 млн. лв. или с 15 процента.

Разходите за отбрана за 2022 г. възлизат на 1,73 процента от БВП. Предвидени са средства за превъоръжаване и модернизация на трите вида въоръжени сили и повишаване на отбранителните способности на Българската армия (БА). От тях 187 млн. лв. са за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили; 100 млн. лв. - за основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада; 180 млн. лв. - за средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, включително и за съпътстващите разходи по придобиването му; и 77 млн. лв. - за преодоляване на некомплекта на (БА).

С оглед на необходимостта от прецизиране и остойностяване на част от политиките и реформите в секторите се предвижда те да бъдат заложени при последваща актуализация на бюджета, която обаче няма да засегне целите за бюджетното салдо, се посочва в доклада на бюджетната комисия.

В него се отбелязва още, че между първо и второ гласуване на законопроекта ще бъде внесено предложение от коалиционните партньори за отпадане на преходните и заключителните разпоредби, с които се променят закони, които нямат пряка връзка с основния законопроект и следва да бъдат внесени като отделни законопроекти.
БТА