/ Георги Димитров
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В преходните и заключителните разпоредби се правят изменения и в Закона за местните данъци и такси. С тях се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и градини. "За" гласуваха 152-ма депутати, 11 се въздържаха, а "против" нямаше.

Така депутатите гарантираха, че детските ясли и градини ще са безплатни. Ангажиментът е на управляващите, а с бюджета за 2022 г. се предвижда това да стане факт от април. Не следва да се събират и такси за хранене на децата в задължителното предучилищно образование, посочват още вносителите.

В хода на дебата опозицията заяви подкрепа за отпадането на таксите за яслите и градините. Чуха се мнения обаче, че ще се създадат проблеми за общините при отпадане на таксата за храна.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка се предлага създаване на специална разпоредба, осигуряваща възможност месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 да остават по сметка на общината, която ги е събирала и да се разходват по решение на общинския съвет. Това ще бъде записано в преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предвижда доходите от лихви по влогове в банки и в клонове на банки, в случаите, в които както банките, така и клоновете са установени в държава - членка на ЕС, или в друга страна - по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да се включат в обхвата на необлагаеми доходи по закона.

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане се отменя данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи за лично ползване и/или свързани с използване на персонал. Предлага се в сила от 1 януари 2023 г. тези разходи да бъдат третирани за данъчни цели като непризнати разходи. С това се запазва концепцията разходите, които не са свързани със стопанската дейност на данъчно задълженото лице, да бъдат непризнати за данъчни цели чрез съответната данъчна техника.

В мотивите към законопроекта се казва, че се предлага и преходна норма, свързана с ваучерите за храна. Предлага се през 2022 г. работодателите да предоставят дължимите, но непредоставени ваучери за храна, заедно с ваучерите за следващ месец. Това се налага заради забавеното приемане на държавния бюджет за настоящата година.
Вносители на измененията са Любомир Каримански и Кирил Симеонов от "Има такъв народ" и Искрен Митев и Венко Сабрутев от "Продължаваме Промяната". Срокът за предложения между първо и второ четене ще бъде пет дни.
БТА