/ Снимка: Георги Димитров
Общините ще могат да въвеждат зони с ниски емисии, реши окончателно парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

С тях се осигурява възможност за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци от пътища или определени зони от пътната мрежа. Това, според вносителя, ще доведе до ограничаване на движението на замърсяващите превозни средства и ще намали емисиите от този източник, съответно - и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух.

София с мобилна станция за измерване качеството на въздуха

Всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на най-замърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение.

Според приетите текстове, при осъществяването на контрол, включително по спазване на мерките, забраните, кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица ще могат да използват автоматизирани технически средства и системи или други технически средства, както и ще имат достъп до данни от регистри, водени от Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвижда се зоните с ниски емисии да могат да бъдат въвеждани във всяка община, която има проблеми с качеството на въздуха, но не е непременно необходимо зоните с ниски емисии в различните общини да имат едни и същи характеристики.

С измененията, предложени от народния представител Ивелина Василева, приети в пленарна зала, се въвежда децентрализиран подход, като се предоставя възможност на всяка община да извършва самостоятелен анализ, съобразно местните условия, посредством който да определи дали е налице необходимост от създаване на зони с ниски емисии, какъв да е обхватът на зоните, какви да са границите на създадените зони, както и за какво време ще се прилагат мерките и ограниченията за постигането на резултат във връзка с качеството на въздуха.
БТА