Кметът на Монтана на 73-тата сесия на Комитета на регионите в Брюксел
Кметът на Монтана на 73-тата сесия на Комитета на регионите в Брюксел / netinfo
Единайсет кмета и председатели на общински съвети от България ще се включат в разискванията на важни за Европейския съюз теми в средата на настоящата седмица. Заедно със своите колеги от другите европейски държави те ще конституират бюрото на Комитета на регионите и ще изберат ново ръководство и нов председател.

Участниците в 73-та пленарна сесия на Комитета на регионите в Брюксел ще разгледат 11 проектопредложения и ще приемат становища как да се посрещнат предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз, Зелена книга за градския транспорт, ще прегледат състоянието на общата селскостопанска политика, стратегията за Европа по отношение на здравословните проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването.

Комитетът на регионите в Брюксел ще обсъди и приносът на доброволчеството за икономическото и социално сближаване, разкриването на повече и по-дори работни места чрез гъвкавост и сигурност, насърчаването на активното гражданство на младите хора чрез образование, Бяла книга за спорта и средносрочен преглед на стратегията за науките за живота и биотехнологиите.

В края на 73-та пленарна сесия на Комитета на регионите доклад за Черноморското взаимодействие – нова инициатива за регионално сътрудничество ще изнесе председателят на Националното сдружение на общините в Република България Красимир Мирев, кмет на община Търговище.