/ БГНЕС
КЕВР посочи пред БПЦ какви са законовите възможности църквите и манастирите да станат битови клиенти и да не плащат промишлен ток.

Във връзка с получено писмо в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР),  от патриарх Неофит с искане църквите и манастирите да станат битови клиенти и да не плащат промишлен ток, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изпрати писмен отговор относно възможностите обектите на БПЦ да бъдат снабдявани с електрическа енергия по утвърдени от КЕВР цени за крайни битови клиенти, информираха от регулатора.

В писмото на КЕВР подробно се разясняват възможностите за сключване на договор за доставка на електроенергия за отделни обекти, отговарящи на законовите изисквания и на съдебната практика.

Св. Синод поиска от КЕВР токът за църкви и манастири да не е промишлен

Посочено е, че съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик, се извършва от лицензирано дружество краен снабдител на лицензионната територия на което е разположен съответния клиентски обект, по утвърдени от Комисията цени.

В Закона за енергетиката /ЗЕ/ съществува легална дефиниция на понятието „битов клиент“, според която „битов клиент“ е клиент, който купува електрическа енергия за собствени битови нужди. Формираната до момента съдебна практика, възприета изцяло и в практиката на КЕВР, постановява, че преценката за това, дали даден клиент е битов или небитов, следва да се извършва на плоскостта на различните нужди, които те ще задоволяват със закупената енергия, а не в зависимост от предназначението на обектите, за които ще я закупуват.

КЕВР обяви окончателната цена на газа за февруари

Следователно водещ критерий са конкретните нужди, които ще се задоволяват чрез доставената електрическа енергия, като е без значение предназначението на обекта съгласно нормите на ЗУТ, както и дали ползващият енергия субект е физическо или юридическо лице.

В писмото на КЕВР се уточнява, че в нормативната уредба не съществува яснота по въпроса какви точно нужди се включват в понятията „за собствени битови нужди“, респ. „за небитови нужди“. Нормативно неизяснен е и въпросът как следва да бъде класифициран даден клиент при едновременно задоволяване на битови и небитови нужди. Това създава трудности в практиката и налага разграничението битов/небитов клиент да се преценява за всеки конкретен случай и за всеки обект, като се отчитат и съответните специфики.

Тази преценка следва да се извърши първоначално от дружеството краен снабдител, тъй като то е страна по договора за доставка, която е услуга от обществен интерес.

С оглед на изложеното и предвид многобройните различни обекти, собственост на БПЦ, не може да се даде еднозначна оценка, дали и доколко част от тях попадат в обхвата на понятието „битов клиент“, т.е. за какви точно нужди (битови/небитови) ще се ползва доставяната електрическа енергия.

При действащото към момента законодателство, ако БПЦ прецени, че някои от нейните обекти отговарят на критериите за „битов клиент“ и желае те да се снабдяват с електрическа енергия по утвърдени от КЕВР цени, от съответния краен снабдител („Електрохолд Продажби“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД), то следва да бъде поискано сключването на договор за доставка на електрическа енергия за избраните обекти.

В случай, че крайният снабдител откаже да извършва доставка на електрическа енергия за тези обекти, БПЦ разполага с възможността да сезира с жалба Комисията. Ако в производството по разглеждане на жалбата бъде установено, че доставяната в конкретния обект енергия се използва само за битови нужди, Комисията има право да задължи крайния снабдител да сключи договор с БПЦ за този конкретен обект.

Към настоящия момент, без промяна в законодателството и конкретно в ЗЕ, не съществува друга законова възможност обектите на БПЦ автоматично да бъдат снабдявани по регулирани от Комисията цени за крайни битови клиенти, се посочва в писмото на председателя на КЕВР до Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски, Председател на Светия Синод на БПЦ.