/ DarikNews.bg, архив
Седем сигнала са постъпили на „зеления телефон“ и електронната поща на РИОСВ-Велико Търново от началото на годината. Извършени са незабавни проверки и подателите са уведомени за резултатите и предприетите действия от инспекцията.

Ново мобилно приложение позволява подаване на сигнали за нарушения в защитени зони

Пет сигнала са за  запрашаване на въздуха, неприятни миризми и горене на гуми и масла. Проверени са търговски и промишлен обект и автосервиз във Велико Търново, производствена база в Горна Оряховица и предприятие в Павликени. Установено е, че източниците са основно горивни инсталации с термична мощност под 0,5 MW, използващи твърдо гориво.

Експертите са проверили вида и произхода на горивото, което се употребява. Не е установено изгаряне на отпадъци. За тези инсталации няма определени норми за допустими емисии съгласно нормативната база и обектите не подлежат на контрол от РИОСВ. Поради тази причина тези инсталации не подлежат на контролни и собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух.

Над 50 000 цветя и дръвчета са засадени във Велико Търново през годината

Горивни инсталации, които попадат под контрола на РИОСВ-Велико Търново са големите горивни инсталации с топлинна мощност над 50 MW като и  инсталациите на „Топлофикация - ВТ“ АД и „Топлофикация = Габрово“ ЕАД. Такива промишлени инсталации подлежат не само на контролни измервания включени в плана на РИОСВ за съответната година, но и на извънредни такива. Извънредните измервания се провеждат и след получени сигнали и жалби от дейността на дружествата.

Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ

Измерванията се възлагат на емисионна лаборатория на Регионална Лаборатория-Русе към Изпълнителна агенция по околна среда. Качеството на атмосферния въздух се следи в пунктовете от националната система за мониторинг, като броят, разположението и показателите, които се измерват, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите при спазване съответните нормативни изисквания.

При установено нарушение в качеството на атмосферния въздух в някои от пунктовете, съответната община изготвя, приема и изпълнява програма за намаляване на емисиите на съответните замърсители и достигане на установените норми, съгласно разпоредбите на чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.