/ Община Свищов
Община Свищов продължава своята активна социална политика, насочена към идентифициране на възможности за осигуряване на заетост на безработни лица.

Община Свищов с одобрен проект по регионалната програма за заетост за 2019 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Младежка заетост“ общинската администрация разработи и подаде проектно предложение ”Нова възможност за младежка заетост” за осигуряване на заетост на безработни лица и младежи до 29 години с придобито висше образование.

С реализацията на този проект работодателят Община Свищов продължава да съдейства на безработни младежи да придобият професионален опит, чрез стажуване по специалността или нов шанс за заетост. 

Процедурата е насочена към безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Свищов и притежаващи висше икономическо образование с професионална квалификация „Икономист“. 

В Свищов се проведоха Национални дни на кариерата 2019

Община Свищов е заявила 5 работни места с трудова заетост от 6 месеца, като наетите лица ще получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната.

През периода на заетост за да бъде успешна тяхната реализация, за всяко от наетите лица ще отговаря наставник, който ще обучава съответното лице и ще следи за неговото професионално и кариерно развитие.

Желаещите младежи да се включат в процедурата за подбор и да започнат работа в общинската администрация е необходимо да отговарят на следните условия: да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“-Свищов; да са до 29 години към периода на кандидатстване; да не участват в никаква форма на заетост; да не участват в никакви форми на образование или обучение.

След приключване на процедурата за подбор, одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат трудов договор с Община Свищов като работодател. Очакван резултат от изпълнение на проектните дейности е възможността младежите да усвоят знания, да придобият трудови навици и опит по придобитата специалност. 

По този начин Агенция по заетостта и общинска администрация Свищов се стремят да улеснят прехода им от образование към успешна бъдеща професионална реализация на пазара на труда.