Министерски съвет сграда
Министерски съвет сграда / БГНЕС

Прекратяват се седем концесионни договора за добив на подземни богатства, съобщиха от Министерския съвет.

Концесионният договор за добив на неметални полезни изкопаеми - кварцови пясъци, от находище "Корията" ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на община Суворово, област Варна. През октомври 2008 г. за него е сключен концесионен договор с дружеството "Девня цимент" АД.

По взаимно съгласие се прекратява и концесионният договор за добив на кварцови пясъци от находище "Чеирите", разположено на територията на община Аврен, област Варна. Концесионният договор е сключен през октомври 2010 г. с "Девня цимент" АД.

Концесионният договор за добив на варовици от находище "Ливадата" ще бъде прекратен едностранно, поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера.

Също поради неизпълнение на основни задължения от концесионера, едностранно се прекратява концесионният договор за добив на строителни материали - кварцови пясъци, от находище "Добри дол".

По взаимно съгласие се прекратява концесионният договор за добив на строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Долни Богров", участък "Сметището", разположен на територията на Столична община. Концесионният договор е сключен през юли 2001 г. с "Агростроймат" ООД, а през октомври 2003 г. наименованието на фирмата е променено на "Камъни и пясък" ООД, гр. София.

И концесионният договор за добив на строителни материали - варовици, от находище "Кошарите" ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на общините Сливница и Костинброд, Софийска област. През декември 2009 г. за него е сключен концесионен договор с дружеството "Кариери за чакъл и пясък - България" ЕАД - София.

Концесионният договор за добив на строителни материали - варовици и пясъчници, от находище "Илиина могила" - ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Находището се намира на територията на Столична община, като през ноември 2011 г. за него е сключен концесионен договор с "Кариери за чакъл и пясък - България" ЕАД, гр. София.

Министерски съвет