Старозагорска област на второ място по годишна заплата
Старозагорска област на второ място по годишна заплата / Dariknews.bg, архив

През 2015 г. област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след област София.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2015 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 101 646 души, което представлява 4.5% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 1 276 души повече.

По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: "Преработваща промишленост" - с 5.8%, „ Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 3.3%" и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.9%

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: "Преработваща промишленост" - 31.9%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 12.7%, „Добивна промишленост" - 7.3% "Образование" - 6.9%; "Хуманно здравеопазване и социална работа" - 6.4%; "Строителство" - 5.7%; "Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия,газообразни горива и вода" - 5.0% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2015 година е 10 667 лева, която е със 132 лв. по-висока от тази за страната. Тя е нараснала с 6.3% в сравнение с предходната 2014 година. С най-високи заплати за 2015 година са наетите в сектори: "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Добивна промишленост" и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", а с най-ниски - в "Хотелиерство и ресторантьорство", „Други дейности" и "Административни и спомагателни дейности".